1. Referaty plenarne
  2. Komunikaty
  3. Postery

Streszczenia referatów plenarnych, komunikatów i posterów będą recenzowane.

O zakwalifikowaniu materiału i formie prezentacji decyduje Komitet Programowy.

Czas przeznaczony na prezentację wynosi:

  • 30 minut dla referatu plenarnego,
  • 20 minut dla komunikatu.

Prezentowane materiały należy przygotować jako prezentacje elektroniczne (wykonane w programie MS PowerPoint).

Organizatorzy zapewniają odpowiedni sprzęt dla prezentacji.

Wzór streszczenia prezentacji proszę pobrać tutaj