1. Referaty
  2. Komunikaty

Streszczenia referatów i komunikatów będą recenzowane, a o ich zakwalifikowaniu decyduje Komitet Programowy.

Czas przeznaczony na prezentację wynosi:

  • 30 minut dla referatu plenarnego,
  • 15 minut dla referatu/komunikatu + 5 minut dyskusji

Prezentowane materiały należy przygotować jako prezentacje elektroniczne (wykonane w programie MS PowerPoint).

Organizatorzy zapewniają odpowiedni sprzęt dla prezentacji.

Wzór streszczenia prezentacji proszę pobrać tutaj

Streszczenia nie dostarczone w wyznaczonym terminie nie będą zamieszczone w materiałach konferencyjnych