logo

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Działa na podstawie Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. Został utworzony na mocy uchwały Rady Ministrów nr 192/55 w 1955 r.

Organem założycielskim Instytutu jest minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin. Od 12 lat Instytut na podstawie oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych jest zaliczany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do jednostek KATEGORII NAUKOWEJ A w grupie wspólnej oceny nauk ścisłych i inżynierskich. Głównymi odbiorcami know-how Instytutu są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, koksowniczego, gospodarki odpadami, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy administracji rządowej i samorządowej. Instytut współpracuje przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych z ponad 50. krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania. 


znaczek1

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH) 

jest stowarzyszeniem naukowo – technicznym reprezentującym społeczność branży hutniczej, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego jako współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Siedzibą SITPH są Katowice. Historia SITPH posiada swoje udokumentowane korzenie w roku 1892: rok 2012 uznano rokiem 120-letniej działalności polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej 1892 – 2012.

Stowarzyszenie obejmuje około 2 tysiące członków działających w trzech terenowych oddziałach w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej i Krakowie, oddziale branżowym Karbochemii oraz w specjalistycznych kołach terenowych i jednostkach centralnych.

Istotnym elementem działalności SITPH była i jest integracja zawodowa i społeczna członków, czynne włączanie się poprzez działania w zakresie budowy kadry technicznej i inżynierskiej oraz popularyzację innowacyjności i piśmiennictwa specjalistycznego w branży hutniczej, jego modernizację oraz rozwój, a ponadto w budowę więzi koleżeńskich oraz środowiskowa i centralna reprezentacja branży.

Ważnym elementem integracji środowiskowej i promocji innowacyjno-technologicznej są warsztaty i szkolenia, sympozja i konferencje oraz własne czasopisma.

W pracy społecznej członkowie SITPH realizują w praktyce hasło Stanisława Staszica: Być narodowi użytecznym.

www.sitph.pl