Głównymi odbiorcami know-how Instytutu są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, koksowniczego, gospodarki odpadami, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy administracji rządowej i samorządowej.
Instytut współpracuje przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych z ponad 50 krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

Kompetencje InstytutuObszary działalności

W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych.
Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie w procesach zgazowania, pirolizy i spalania.
Prace badawcze Instytutu ukierunkowane są na rozwój niskoemisyjnych i zero-emisyjnych technologii pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, obejmujących zarówno technologie czystego węgla, technologie wychwytywania i utylizacji CO2, jak i technologie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Działalność Instytutu obejmuje:

  • termochemiczną konwersję paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego,
  • przyjazne środowiskowo i efektywne ekonomicznie ogrzewnictwo indywidualne i ciepłownictwo komunalne wykorzystujące naturalne i przetworzone paliwa stałe,
  • gospodarkę odpadową o obiegu zamkniętym – odpady jako nośniki energii albo surowce,
  • termochemiczne magazynowanie energii z wykorzystaniem reakcji ciało stałe-gaz,
  • efektywny i bezpieczny dla środowiska przemysł koksowniczy oraz przetwórstwa produktów węglopochodnych,
  • perspektywiczne procesy wytwarzania energii i inżynierii środowiska.

Wszystkie badania i prace rozwojowe prowadzone są z silnym naciskiem na zagadnienia ochrony środowiska, a w szczególności na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń gazowo-pyłowych.

Obszary współpracypaliwa energiakoksownictwośrodowisko

Oferta współpracy 

Referencjereferencja_EDFPaliwa list referencyjny TAURON list_referencyjnyECTychy referencja_EDFKogeneracja