1 marca 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie robocze projektu INNOWATREAT. Gospodarzem spotkania była Politechnika Wrocławska, jeden z beneficjentów projektu.

W spotkaniu uczestniczyli realizatorzy projektu w poszczególnych jednostkach partnerskich, tj. Akvola Technologies GmbH, Politechnika Czeska w Pradze, Politechnika Krakowska, Politechnika Wrocławska oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (koordynator projektu). Podczas spotkania omówiono postęp oraz wyniki badań uzyskane w ramach realizacji prac projektu oraz ustalono dalsze plany działań w poszczególnych zadaniach. Uczestniczy zwiedzili także laboratoria Politechniki Wrocławskiej, w której realizowany jest projekt, m.in Halę Technologiczną, w której znajdują się instalacje membranowe wykorzystywane do celów badawczych w projekcie.

Projekt INNOWATREAT poświęcony jest opracowaniu innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków koksowniczych, uwzględniającej odzysk z nich wody, z zastosowaniem czystych technologii, w tym. zaawansowanej flotacji, elektrokoagulacji i separacji membranowej. Projekt jest współfinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali w ramach umowy GA-INNOWATREAT-710078, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na na naukę w latach 2016-2019 oraz ze środków własnych poszczególnych jednostek (w tym z krajowych dotacji statutowych). Więcej informacji nt. projektu jest dostępne na stronie: http://www.ichpw.pl/innowatreat/

Meeting photo