Od początku kwietnia br. na stronie internetowej jswinnowacje.pl oraz pod adresem nowylevel.pl znaleźć można komunikat zachęcający do zgłaszania, przy pomocy tzw. Karty Twojego Pomysłu ciekawych, innowacyjnych inicjatyw związanych z branżą górniczą i koksownictwem. Jest to pierwsza funkcjonalność powstającego właśnie portalu internetowego NowyLevel.pl. W założeniu jego twórców ma się ona stać nie tylko agregatorem i kuźnią innowacyjnych rozwiązań dla górnictwa, ale również szeroką i dynamicznie rozbudowywaną bazą wiedzy naukowej o tej branży, a w końcu także społecznościowym forum wymiany poglądów, a nawet zespołowej pracy nad ciekawymi rozwiązaniami.

masz pomysl nowy levelAdministratorem portalu jest Pion Projektów Górniczych JSW Innowacje S.A., a podjęcie prac nad jego powstaniem wpisuje się w realizowany przez Spółkę program Inteligentna Kopalnia. Pomysły zgłaszane przy pomocy Karty Twojego Pomysłu są analizowanie pod kątem ich przydatności dla branży górniczej i koksowniczej, przy uwzględnieniu m.in. stopnia innowacyjności i atrakcyjności pomysłu, potencjału biznesowego, a także poziomu technologicznego. Najlepiej rokujące mogą liczyć na wdrożenie w oparciu o różne modele biznesowe. Szczególnie cenne są wszelkie inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa i wydajności pracy w górnictwie.

W najbliższych miesiącach pojawią się kolejne ważne funkcjonalności. I tak, w drugim etapie prac nad portalem, dzięki współpracy z czołowymi instytucjami naukowymi związanymi z branżą górniczą, oddany zostanie w ramach Nowego Levela tzw. portal wiedzy, czyli systematycznie rozbudowywane kompendium informacji na temat innowacyjnych technologii, wykorzystywanych w górnictwie i koksownictwie.

Trzeci etap, anonsowany wstępnie na październik br. to oddanie do użytku internautów platformy umożliwiającej – między innymi poprzez zakładanie kont użytkowników, ich interakcję czy inicjowanie grup tematycznych – tworzenie społeczności górniczych innowatorów, pracowników zakładów górniczych, studentów wyższych uczelni, przedstawicieli nauki czy firm okołogórniczych. Pomysłodawcy oraz administrator portalu są przekonani, że NowyLevel.pl może stać się w ten sposób szerokim, górniczym medium społecznościowym.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla przystąpił do projektu jako kluczowy partner.