Informacja ogólnaZapraszamy do udziału w rundzie B/22/2019 badań biegłości dotyczącej analiz biomasy do celów energetycznych.

W ramach rundy rozsyłana będzie próbka laboratoryjna biomasy, z której należy wydzielić i przygotować próbki do przeprowadzenia oznaczeń następujących parametrów jakościowych podzielonych na cztery zakresy analityczne:

B1(A) analiza zawartości wilgoci całkowitej z próbki laboratoryjnej,

B2(A) przygotowanie próbki analitycznej  zgodnie z normą PN-EN 14780:2011 i wykonanie analiz zawartości: wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu całkowitego, chloru całkowitego, oraz ciepła spalania.

B3(A) przygotowanie próbki analitycznej  zgodnie z procedurą badawczą IChPW Q/LP/04/A:2011 i wykonanie analiz zawartości: wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu całkowitego, chloru całkowitego, oraz ciepła spalania.

B4(N) zawartości: części lotnych*)  , chloru całkowitego, fluoru całkowitego*)  , rtęci*) 

*) po za zakresem akredytacji OBB.

Runda B/22/2019 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości BIOMASA DO CELÓW ENERGETYCZNYCH.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania biomasy do celów energetycznych. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres B1(A) – 400,00 zł netto

– Zakres B2(A) – 1000,00 zł netto

– Zakres B3(A) – 1000 zł netto

– Zakres B4(N) – 500 zł netto.

Dla uczestników Sieci LABIOMEN, koszt udziału w rundzie w przypadku uczestnictwa w ramach zakresu B2(A) i B3(A) zawarty jest w członkowskiej opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika).

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” (dotyczy Uczestników spoza sieci LABIOMEN). Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i/lub do częściowego bądź całkowitego odwołania rundy w przypadku wystąpienia:

  • okoliczności mogących rzutować na prawidłowe przeprowadzenie oceny statystycznej wyników, zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2015,
  • nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Z-ca Koordynatora Ośrodka Badań Biegłości

mgr inż. Mariusz Mastalerz

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU od  03.06 do 28.06
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) od 22.07 do 26.07
·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora od 02.09 do 06.09
·    wysłanie elektronicznie skanu Arkusza wyników do Organizatora od 09.09 do 11.09
·   wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU od 09.09 do 30.09

 

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. IChPW – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227