W dniu 28 czerwca 2019 w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla odbyło się spotkanie podsumowujące projekt INNOWATREAT.

Projekt INNOWATREAT realizowano w latach 2016-2019 poprzez konsorcjum pięciu firm europejskich i jednostek badawczych. Koordynatorem projektu był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, a w skład konsorcjum wchodziły również:

  • Akvola Technologies (Niemcy),
  • Politechnika Wrocławska (Polska),
  • Politechnika Krakowska (Polska),
  • Politechnika Czeska w Pradze (Czechy).

Innowatreat1

Projekt INNOWATREAT był poświęcony realizacji prac badawczych służących opracowaniu innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków koksowniczych, uwzględniającej odzysk z nich wody,  z zastosowaniem czystych technologii, w tym. zaawansowanej flotacji, elektrokoagulacji i separacji membranowej. Projekt był współfinansowany przez Fundusz Badawczy Węgla i Stali w ramach umowy GA-INNOWATREAT-710078, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 2016-2019 oraz ze środków własnych poszczególnych jednostek (w tym z krajowych dotacji statutowych). Więcej informacji nt. projektu jest dostępne na stronie: http://www.ichpw.pl/innowatreat/