Ponad 70% produkcji stali surowej na świecie odbywa się w procesie wielkopiecowym. Niezbędnym surowcem do tego procesu jest koks wielkopiecowy, który wytwarzany jest z węgli koksowych. W Instytucie prowadzone są prace eksperymentalne dotyczące opracowania optymalnej dla warunków koksowni ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie technologii selektywnego przemiału węgli. Efektem tego będzie zwiększenie gęstości nasypowej mieszanki węglowej i zmniejszenie w niej udziału najdrobniejszej klasy ziarnowej.

Skład ziarnowy węgla znacząco wpływa na gęstość nasypową mieszanki węglowej w komorze koksowniczej. Gęstość ta jest jednym z istotnych czynników, które determinują jakość produkowanego koksu. Efektem optymalizacji składu ziarnowego może być wzrost gęstości nasypowej węgla nawet o 10% oraz istotna poprawa właściwości mechanicznych uzyskiwanego koksu. Równocześnie w efekcie optymalizacji technologii przygotowania mieszanki węglowej nastąpi ograniczenie tworzenia się frakcji pyłowej węgla, co również będzie miało pozytywny wpływ na jakość produkowanego koksu. Prace realizowane na zlecenie ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków w ramach projektu współfinansowanego ze środków funduszy europejskich (POlR.01.02.00-00-0209/17 INNOSTAL) pt. „Optymalizacja składu ziarnowego mieszanki węglowej dla baterii zasypowej w celu utrzymania parametrów koksu oczekiwanych przez odbiorców przy równoczesnym obniżeniu kosztu wytworzenia mieszanki”.

Więcej na ten temat można znaleźć w prezentacji z Konferencji Koksownictwo 2019.