Informacja ogólnaZapraszamy do udziału w rundzie GiKW/3/2019 badań biegłości dotyczącej analiz gipsu i kamienia wapiennego.

Akredytowany zakres badań obejmuje następujące parametry jakościowe:

dla próbki gipsu:

zakres analityczny G1

zawartości: wilgoci, CaSO4x2H2O, sumę zawartości węglanów wapnia i magnezu , chlorków, krzemionki  i części nierozpuszczalnych, pH, białość, rozkład wielkości cząstek,

zakres analityczny G2

skład tlenkowy (CaO, CaCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MgCO3, K2O, Na2O),

kamień wapienny:

zakres analityczny KW1

zawartość wilgoci, krzemionki i części nierozpuszczalnych, węgla całkowitego,

zakres analityczny KW2

skład tlenkowy (CaO, CaCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, MgCO3, K2O, Na2O).

Runda badań biegłości GiKW/3/2020 organizowana jest zgodnie z aktualnym akredytowanym programem badań biegłości GIPS I KAMIEŃ WAPIENNY, wydanie A z dnia 03.03.2017r.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania gipsu i kamienia wapiennego. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres G1 – 1600,00 zł netto

– Zakres G2 – 1000,00 zł netto

– Zakres KW1 – 1600 zł netto

– Zakres KW2 – 1000 zł netto.

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy skorzystać z platformy EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika).

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” (dotyczy Uczestników spoza sieci LABIOMEN). Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rundy w przypadku gdy zgłoszona liczba uczestników jest zbyt mała do przeprowadzenia pełnej oceny statystycznej wyników zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2005.

Koordynator Ośrodka Badań Biegłości

dr hab. inż. Marek Ściążko prof. IChPW

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU od dnia 13.03.2020r.
·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska) do dnia 15-17.04.2020r.
·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora do dnia 13.05.2020r.
·    wysłanie elektronicznie skanu Arkusza wyników do Organizatora do dnia 15.05.2020r.
·   wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU do dnia 12.06.2020r.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie.

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości dr hab. inż. Marek Ściążko  prof. IChPW – Koordynator OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 120
mgr inż. Mariusz Mastalerz – Z-ca Koordynatora OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 234
dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska – Statystyk OBB, tel. (32) 271 00 41 wew. 227