W kwietniu br. Instytut wspólnie z wiodącym krajowym producentem kotłów zakończył pierwszy etap współpracy polegający na opracowaniu projektu technicznego małoskalowej instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznych (pre-RDF, RDF). Instalacja ta wyposażona jest w kocioł z rusztem ruchomym oraz układ suchego oczyszczania spalin, dzięki czemu rozwiązania techniczne gwarantujące spełnienie limitów norm emisyjnych do powietrza obowiązujących dla spalarni odpadów cechują się niskim stopniem skomplikowania, a koszt inwestycyjny jest konkurencyjny do tradycyjnych instalacji spalania odpadów zmieszanych. Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomiczno – finansowej budowy i funkcjonowania małoskalowej instalacji spalającej pre-RDF/RDF o wydajności ok. 40 tys. Mg/rok są zachęcające i dają nadzieję na zainteresowanie potencjalnych inwestorów (np. gminy i powiaty) wdrożeniem opracowanej technologii.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od wielu lat jest zaangażowany w działalność związaną z rozwojem technologii termicznego przetwarzania odpadów (w tym odpadowych materiałów węglowych) i ich upowszechnianiem na rynku krajowym. Sytuacja w zakresie termicznego przekształcania odpadów uległa w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu zdecydowanej zmianie. Pojawiły się bowiem nowoczesne i bezpieczne dla środowiska spalarnie odpadów komunalnych, co w znaczący sposób wpłynęło na poprawę systemu gospodarki odpadami pochodzenia komunalnego i pozwoliło istotnie ograniczyć ilość odpadów kierowanych na składowiska.

Niestety niewystarczające zdolności przerobowe krajowych instalacji recyklingu materiałowego i ograniczony popyt na produkty pochodzące z recyklingu (zwykle cechujące się obniżoną jakością) znacznie ograniczają możliwość zagospodarowania dużej części wytwarzanych w kraju odpadów. Do pełnego zamknięcia systemu racjonalnej gospodarki odpadami pochodzenia komunalnego brakuje wciąż ogniwa, w którym następowałoby zagospodarowanie powstających w instalacjach komunalnych frakcji energetycznych (pre-RDF, RDF). Według różnych szacunków frakcji takich powstaje rocznie w kraju ok. 2,5-3,5 mln Mg, a ich zagospodarowanie stanowi poważne wyzwanie na najbliższą przyszłość. Wydaje się, że racjonalnym rozwiązaniem nadmiaru frakcji energetycznych wytwarzanych w instalacjach komunalnych mogłoby być stworzenie sieci małoskalowych (o wydajności poniżej 50 tys. Mg/rok) instalacji termicznego przekształcania tych substytutów paliw kopalnych, które wytwarzałyby jednocześnie użytkowe ciepło dla wykorzystania lokalnego. Instalacje takie mogłyby być niezwykle pożytecznym uzupełnieniem systemu ciepłownictwa sieciowego, bazującego obecnie w naszym kraju przede wszystkim na węglu kamiennym.

Wydaje się, że największe obawy związane z budową małoskalowych instalacji termicznego przekształcania odpadów związane były dotychczas z kosztami ich budowy. Oceniony w wyniku przeprowadzonej analizy ekonomicznej koszt budowy małoskalowej instalacji spalania pre-RDF/RDF opartej na technologii opracowanej z udziałem IChPW, w przeliczeniu na jedną tonę spalanego paliwa, nie przekracza 2500 PLN. Nie jest on więc wyższy od jednostkowych kosztów budowy instalacji wielkoskalowych, a zatem dotychczasowy niepokój potencjalnych inwestorów związany z jego wysokością jest nieuzasadniony.