Istotnym zagadnieniem podejmowanym w ostatnich latach przez polski przemysł, m.in. hutniczy, jest integracja węzłów technologicznych w celu zoptymalizowania schematu procesowego danego przedsiębiorstwa i (o ile to możliwe) wpisania się w coraz bardziej powszechny i pożądany model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Podejmowane działania mają przyczynić się do poprawy wskaźników efektywności energetycznej, zwiększenia stopnia wykorzystania surowców, a także użytecznego zagospodarowania ubocznych produktów procesowych. Jednym z podstawowych impulsów do poszukiwania optymalnych rozwiązań jest zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Przykładem skutecznej integracji węzłów technologicznych wpisującym się w model GOZ jest rezultat projektu pt. ,,Efektywna generacja energii elektrycznej z hutniczych gazów odpadowych z ograniczeniem emisji jonów chloru do środowiska – RECLEG”, który został zrealizowany przez Hutę Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Partnerem naukowym tego przedsięwzięcia był Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Przedmiotem projektu było udoskonalenie gospodarki energetyczno-ściekowej mające wesprzeć strategię biznesową spółki, poprzez wykorzystanie zasobów i kompetencji firmy na rzecz wytwarzania wartości ekonomicznych i społecznych z korzyścią dla otoczenia.

Głównym celem realizowanego projektu było opracowanie technologii oczyszczania i energetycznego wykorzystania niskojakościowego hutniczego gazu poredukcyjnego w układzie kogeneracyjnym. Zaplanowana integracja systemów polega na tym, że wytworzone w tym układzie ciepło zostanie wykorzystane w procesie oczyszczania ścieków generowanych w procesie produkcyjnym. Zintegrowana gospodarka energetyczno-ściekowa HCM S.A. umożliwi energetyczne zagospodarowanie gazu poredukcyjnego, odzysk surowców do procesu produkcji cynku i ołowiu, odzysk wody technologicznej, zmniejszenie zawartości metali ciężkich i jonów chloru w ściekach oraz produkcję soli przemysłowej, przy uzyskaniu atrakcyjnych wskaźników ekonomicznych.

Projekt ten stanowił istotny etap wdrażania innowacyjnych technologii w obszarze rozwoju efektywnej energetyki przemysłowej. Aktualnie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. ogłosiła przetarg na wykonanie „Instalacji do produkcji soli przemysłowej w celu ograniczenia ilości jonów chlorkowych i siarczanowych w ściekach poprocesowych”. Na poniższych zdjęciach przedstawiono stanowiska badawcze, na których realizowane były prace eksperymentalne w projekcie RECLEG. Projekt dofinansowany był przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu sektorowego INNOSTAL.