Informacja ogólnaSzanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w rundzie B/23/2020 badań biegłości dotyczącej analiz biomasy do celów energetycznych.

W ramach rundy dostępne będą dwie próbki analityczne biomasy niezbędne do przeprowadzenia oznaczeń parametrów jakościowych. Zakres badań został podzielony na cztery zakresy analityczne:

B1 próbka przygotowana zgodnie z normą PN-EN 14780:2011 do oznaczania zawartości: wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu całkowitego, oraz ciepła spalania.

B2  próbka przygotowana zgodnie z normą PN-EN 14780:2011 do oznaczania zawartości: części lotnych*), chloru całkowitego, fluoru całkowitego*), rtęci*).

B3 próbka przygotowana zgodnie z procedurą badawczą IChPW Q/LP/04/A:2011 do oznaczania zawartości: wilgoci w próbce analitycznej, popiołu, siarki całkowitej, węgla całkowitego, wodoru całkowitego, azotu całkowitego, chloru całkowitego, oraz ciepła spalania.

B4 próbka przygotowana zgodnie z procedurą badawczą IChPW Q/LP/04/A:2011 do oznaczania zawartości: części lotnych*), chloru całkowitego, fluoru całkowitego*), rtęci*)

*) po za zakresem akredytacji OBB.

Runda B/23/2020 badań biegłości organizowana jest zgodnie z aktualnym programem badań biegłości BIOMASA DO CELÓW ENERGETYCZNYCH.

Niniejszy program badań biegłości skierowany jest do laboratoriów badawczych, które rutynowo wykonują badania biomasy do celów energetycznych. Obiekt badania biegłości powinien być traktowany przez Uczestnika w ten sam sposób jak rutynowo badana próbka.

Udział w rundzie jest odpłatny i wynosi:

– Zakres B1         – 1000,00 zł netto

– Zakres B2         – 500,00 zł netto

– Zakres B3         – 1000,00 zł netto

– Zakres B4         – 500,00 zł netto

W celu zgłoszenia się do udziału w niniejszej rundzie należy przesłać zlecenie na wykonanie usługi
i zamówić próbkę poprzez platformę EBOU (Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika).

Uwaga:

Dla członków sieci LABIOMEN:

– Zakres B1 i B3 –  koszt zawarty jest w opłacie rocznej, w ramach podpisanej umowy.
   Wymagane zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

– Zakres B2 i B4 – 500,00 zł netto.

Wymagane przesłanie zlecenia na wykonanie usługi i zgłoszenie poprzez platformę EBOU.

Dostęp do strony logowania jest możliwy poprzez zakładkę Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika, umieszczoną na stronie internetowej Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, w strefie Ośrodka Badań Biegłości lub bezpośrednio wpisując adres http://ichpw.net/ichpw_bb_multi/ w pole adresu przeglądarki.

Prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w rundzie badania biegłości potwierdza wyświetlony monit: „Zgłoszenie uczestnictwa w badaniu biegłości [numer rundy] przez uczestnika o numerze identyfikacyjnym [numer identyfikacyjny] zostało przyjęte w dniu [data i godzina zgłoszenia]”.

Zgłoszenie uczestnictwa zostanie potwierdzone przesłaniem dokumentu „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia” Prosimy nie dokonywać przedpłat. Faktury zostaną wystawione po udostępnieniu Raportu z badań w platformie EBOU.

Organizator gwarantuje wszystkim uczestnikom poufność wszelkich informacji związanych
z uczestnictwem w programie. Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania harmonogramu danej rundy, a w szczególności terminu wykonania badań i terminu przesłania wyników z badań do organizatora. Wyniki badań, które nie zostaną przesłane w wyznaczonym terminie, nie będą brane pod uwagę.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie i/lub do częściowego bądź całkowitego odwołania rundy w przypadku wystąpienia:

  • okoliczności mogących rzutować na prawidłowe przeprowadzenie oceny statystycznej wyników, zgodnie z obowiązującym programem i normą ISO 13528:2015,
  • nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Z-ca Koordynatora Ośrodka Badań Biegłości

mgr inż. Mariusz Mastalerz

Harmonogram:·   przyjmowanie zgłoszeń poprzez EBOU

do dnia 29.05.2020r.

·   wysłanie próbek Uczestnikowi (przesyłka kurierska)

od dnia 10.06.2020r.

do dnia 12.06.2020r.

·   wysłanie poprzez EBOU Arkusza wyników do Organizatora

do dnia 26.06.2020r.

·    wysłanie skanu Arkusza wyników do Organizatora

do dnia 03.07.2020r.

·   wysłanie Raportu z badań biegłości poprzez EBOU 

do dnia 24.07.2020r.

Osoby odpowiedzialne za organizację rundy:Koordynator Ośrodka Badań Biegłości
dr hab. inż. Marek Ściążko prof. nadzw.

– Koordynator OBB,
tel. (32) 271 00 41 wew. 120

mgr inż. Mariusz Mastalerz

– Z-ca Koordynatora OBB,
tel. (32) 271 00 41 wew. 234

dr inż. Michalina Kotyczka-Morańska

– Statystyk OBB,
tel. (32) 271 00 41 wew. 227

mgr inż. Barbara Jagustyn

– Ekspert techniczny

tel. (32) 271 00 41 wew. 221