Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla od wielu lat prowadził własne analizy statystyczne krajowego przemysłu koksowniczego dotyczące rodzajów stosowanych technologii i wielkości produkcji koksu oraz kierunków wykorzystania węgla koksowego. Odbiorcą wyników tych analiz był krajowy sektor koksowniczy ale także Europejski Komitet Koksowniczy, zrzeszający prawie wszystkich producentów koksu w Europie.

Dodatkowo, od roku 2020, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020, specjalistyczne badanie statystyczne w przemyśle koksowniczym będące formalnie w gestii Ministra Aktywów Państwowych, także będzie realizowane przez IChPW. Celem tego badania jest dostarczenie informacji w zakresie statystyki przemysłu koksowniczego, zarówno w zakresie produkcji koksu jak i zużycia węgla koksowego (krajowego i z importu) dla Ministra Aktywów Państwowych, a także zapewnienie informacji w tym zakresie dla Komisji Europejskiej.

Statystyka publiczna to system zbierania danych statystycznych, przechowywania i ich opracowywania oraz ogłaszania, udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako oficjalnych danych statystycznych.

Statystyka ta zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego (art. 3. Ustawy z dnia 29 czerwca 1995r.o statystyce publicznej, Dz. U. 1995 Nr 88 poz. 439).

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wykonujący swoje zadania przy pomocy służb statystyki publicznej. Dane te charakteryzują różne dziedziny życia gospodarczego i społecznego, sytuację demograficzną, oraz stan środowiska naturalnego w kraju. Zadaniem GUS jest także ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń, opracowań i analiz.

Rada Ministrów corocznie ogłasza Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP), który zawiera informacje o realizowanych w kraju badaniach oraz informacje o sposobie przekazywanych danych. Informacje obejmują opisy badań i charakterystykę każdego badania m.in. jego cykliczność, celowość, zakres podmiotowy i zakres przedmiotowy, pochodzenie źródeł danych, rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępniania. Należy zwrócić uwagę, że pozyskane dane w badaniach statystycznych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, bowiem są objęte tajemnicą statystyczną. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych.