Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla bierze udział w międzynarodowym projekcie pt. „Enhanced catalytic fast pyrolysis of biomass for maximum production of high-quality biofuels” (akronim EnCat) w ramach programu Era-Net Bioenergy. Konsorcjum projektu składa się z ośmiu partnerów pochodzących z czterech krajów europejskich. Są wśród nich zarówno partnerzy akademiccy, instytuty naukowe, jak i jednostki przemysłowe.

Uczestnicy konsorcjum, będący uznanymi ekspertami i praktykami z różnych dziedzin, stanowią łańcuch wartości obejmujący specjalistów w zakresie procesu pirolizy biomasy (Uniwersytet Twente – Niderlandy; Royal Institute of Technology – Szwecja; IChPW – Polska), uwodornienia (HIG Polska Sp. z. o.o. – Polska), firmę odpowiedzialną za testowanie procesu pirolizy dla nowych założeń procesowych (Alucha Management B.V. – Niderlandy), jednostkę wykorzystującą otrzymane bio-paliwa (OPRA Turbines International BV – Niderlandy) oraz jednostki odpowiedzialne za wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej (BIOS BIOENERGIESYSTEME GmbH – Austria), a także LCA i S-LCA (RISE IVF – Szwecja).

Celem projektu EnCat jest opracowanie innowacyjnej koncepcji produkcji bio-oleju charakteryzującego się parametrami jakościowymi pożądanymi dla zastosowań energetycznych, na drodze katalitycznej szybkiej pirolizy biomasy. Dzięki wykorzystaniu nowatorskiego etapu wstępnej obróbki biomasy – wymywaniu metali alkalicznych, opracowany proces będzie możliwy do zastosowania zarówno dla biomasy drzewnej, jak i odpadów pochodzących z sektora rolniczego lub przetwórstwa leśnego. Wykorzystanie procesów deoksydacji i hydrogenacji z udziałem selektywnych katalizatorów i adsorbentów dwutlenku węgla podczas szybkiej pirolizy biomasy umożliwia otrzymanie bio-olejów o korzystniejszych właściwościach fizykochemicznych w porównaniu do olejów otrzymywanych w niekatalitycznych procesach szybkiej pirolizy. Charakteryzują się one obniżoną zawartością związków tlenowych, co z kolei wpływa na wzrost ich stabilności oraz mieszalności z paliwami kopalnymi.