ORC (z ang. Organic Rankine Cycle) stanowi niskotemperaturowy odpowiednik klasycznego obiegu Clasiusa-Rankine’a, w którym stosowanymi czynnikami obiegowymi są tzw. niskowrzące czynniki organiczne (węglowodory).

Podstawowy obieg ORC składa się z następujących głównych komponentów: parowacza, turbiny, generatora, skraplacza i pompy obiegowej (rysunek poniżej). Zastosowanie niskotemperaturowego czynnika obiegowego pozwala na realizację przemian termodynamicznych przy niższej temperaturze górnego źródła ciepła, pozwalając tym samym na produkcję energii elektrycznej i ciepła użytecznego wykorzystując energię odpadową (spaliny, gorące gazy, ciecze, pary, ścieki) albo energię pochodzącą z OZE (en. geotermalna, słoneczna).

Wszelkie procesy energetyczne i technologiczne powinny być realizowane w taki sposób, aby doprowadzona energia (energia napędowa) była wykorzystywana w nich możliwie jak najpełniej, w granicach technicznej możliwości i opłacalności ekonomicznej. W wielu procesach cieplnych w przemyśle występują jednak odpadowe nośniki energii (takie jak: spaliny, palne gazy odpadowe, opary), które mogą być w opłacalny sposób wykorzystane. Produkcja energii elektrycznej i ciepła w module ORC z ciepła odpadowego może przyczynić się do oszczędności paliw podstawowych, obniżenia nakładów na ich transport i przetwarzanie, zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do otoczenia (efekt ekologiczny) oraz wpłynąć pozytywnie na opłacalność procesu (efekt ekonomiczny).

IChPW zajmuje się pracami w zakresie:

  • określenia możliwości wdrożenia technologii ORC w zakładach posiadających odpadowe źródła energii,
  • opracowania koncepcji techniczno-technologicznej wdrożenia systemu ORC i doboru odpowiednich urządzeń,
  • wstępnej analizy ekonomicznej opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • konsultacji, doradztwa i wsparcia merytorycznego w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego (akcje ofertowe, weryfikacja projektów, udział w rozruchu instalacji) w zakresie technologii ORC

Zapraszamy do współpracy!