Zagospodarowanie energii odpadowej jest niezwykle aktualnym zagadnieniem, wpisującym się w kilka obszarów tematycznych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). KIS wskazują na preferencje w udzielaniu wsparcia rozwoju prac badawczych, rozwojowych i innowacyjności (B+R+I). Polegają na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze B+R+I oraz skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości dodanej  gospodarki i jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.

KIS, w których pojawia się energia odpadowa, to m.in:

 • Nowe lub udoskonalone technologie wykorzystania ciepła odpadowego lub niskotemperaturowego powstałego w wyników procesów technologicznych lub technicznych.
 • Wykorzystanie ciepła odpadowego, niskotemperaturowego i innych form energii rozpraszanej, w tym energetyczne wykorzystanie hałasu i drgań.
 • Nowe systemy umożliwiające wykorzystanie energii poprocesowej w skali mikro.
 • Innowacyjne systemy do wytwarzania energii elektrycznej (także w skojarzeniu) z wykorzystaniem węglowodorów odpadowych oraz wodoru będącego produktem ubocznym w procesach technologicznych (np. produkcja kwasu solnego, nawozów, rafinerie).
 • Urządzenia i systemy konwersji, magazynowania i wykorzystania energii odnawialnej i odpadowej.
 • Odzysk i przetwarzanie energii odpadowej gazów technologicznych z agregatów hutniczych oraz ze stałych i ciekłych materiałów.
 • Rozwój i wdrażanie rozwiązań technologicznych wykorzystania energii ze ścieków w skojarzonych systemach energetycznych w tym systemy oczyszczania ścieków zintegrowane z odzyskiem wody i ciepła.
 • Nowatorskie rozwiązania odzysku energii z odpadów z wyłączeniem spalania i współspalania.

Energia odpadowa definiowana jest jako energia bezużytecznie odprowadzana do otoczenia pomimo tego, że dzięki wysokiej jakości (egzergii) nadaje się do dalszego wykorzystania w sposób ekonomicznie opłacalny.

Wykorzystanie energii odpadowej może przyczynić się do:

 • oszczędności paliw podstawowych (pierwotnych i wtórnych),
 • obniżenia nakładów na transport i przetwarzanie paliw,
 • zmniejszenia emisji szkodliwych substancji odprowadzanych do otoczenia (pozytywny efekt ekologiczny).

Technologie zagospodarowujące ciepło odpadowe:

 • ORC (z ang. Organic Rankine Cycle),
 • Pompy ciepła (sprężarkowe, absorpcyjne),
 • Wymienniki ciepła (regeneratory, rekuperatory, rurki ciepła (z ang. Heat Pipes)),
 • Bezpośrednia generacja elektryczności wykorzystując zjawiska termoelektryczne (efekt Seebecka) – TEG (ThermoElectric Generator) – w małej skali, dalsze prace B+R.

IChPW podążając za aktualnymi trendami, w ramach subwencji statutowej prowadzi prace badawcze i rozwojowe związane z zagadnieniami odzysku energii z odpadów i zagospodarowania energii odpadowej. IChPW jest otwarty i zachęca partnerów przemysłowych do szeroko rozumianej współpracy przy realizacji projektów B+R.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać tutaj.