28 września kończy się czas realizacji projektu POIR.04.01.02-00-0038/17 pt: „Opracowanie technologii wytwarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego” – akronim EKomPell, współfinansowanego przez UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt miał na celu opracowanie technologii wytwarzania komponowanego paliwa węglowo–biomasowego w postaci pelletów, przystosowanego do spalania w kotłach małej mocy z automatycznym dozowaniem paliwa. Realizatorami projektu było zawiązane w tym celu konsorcjum, którego uczestnikami są: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (lider projektu) oraz JSW Innowacje S.A.

Osiągnięcie celu projektu POIR.04.01.02-00-0038/17 „EKomPell” wymagało przeprowadzenia cyklu badań przemysłowych i prac rozwojowych, począwszy od szczegółowej analizy dostępności i jakości surowców węglowych (sortymentów drobnoziarnistych) i potencjalnych komponentów biomasowych, a zakończywszy na wytworzeniu i pełnej ocenie właściwości, w tym właściwości energetyczno–emisyjnych, referencyjnej partii paliwa.

W kolejnych etapach projektu opracowano optymalne parametry surowcowe i procesowe technologii, umożliwiające wytworzenie zwartego, wytrzymałego mechanicznie paliwa formowanego o korzystnych parametrach energetyczno-emisyjnych. Badania prowadzone były w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Badania w skali laboratoryjnej realizowane były z wykorzystaniem infrastruktury badawczej IChPW. Część badań w skali przemysłowej realizowano na przystosowanej do tego celu linii produkcyjnej Zakładu Kompozytowych Paliw Stałych w Suszcu, będącej własnością JSW Innowacje.

Jak każde paliwo, również paliwo EKomPell, spełniać musi wymagania jakościowe narzucone obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi. Założono, że paliwo charakteryzować się będzie między innymi:

  • wytrzymałością mechaniczną min. 85% (wg PN-EN ISO 17831-1:2016-2),
  • wartością opałową min. 27 MJ/kg,
  • zawartością siarki nie wyższą niż 0,8%,
  • zawartością popiołu nie wyższą niż 8%,
  • parametrami energetyczno–emisyjnymi typowymi dla paliw typu „ekogroszek”.

Wartość opałowa, zawartość siarki i zawartość popiołu są pochodnymi tych parametrów w stosowanych surowcach i przyjętej receptury paliwa. Wyzwaniem w projekcie okazało się uzyskanie takiej wytrzymałości mechanicznej pelletów, która zapobiegałaby ich nadmiernej degradacji podczas podawania do kotła, jak i podczas spalania – był to warunek konieczny utrzymania emisji pyłu na akceptowalnym poziomie.

Testy przemysłowe projektu zakończono wytworzeniem 3 partii referencyjnych paliwa, różniących się udziałem i rodzajem biomasy w recepturze. Wytworzone partie poddano pełnej, kompleksowej ocenie jakościowej, w tym przede wszystkim testom energetyczno–emisyjnym. Oczywiście, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, testy spalania przeprowadzono w nowoczesnym kotle klasy 5 z automatycznym dozowaniem paliwa. Testy wykonano w Laboratorium Technologii Spalania i Energetyki, będącym częścią Zespołu Laboratoriów IChPW, legitymującym się certyfikatem akredytacji nr AB 081, nadanym przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wytworzone wg opracowanej technologii partie paliwa charakteryzowały się właściwościami fizykochemicznymi spełniającymi przedstawione wyżej założenia. Wyznaczone parametry energetyczno–emisyjne były na poziomie takim samym lub niższym, niż parametry wyznaczone dla spalanego w takich samych warunkach paliwa porównawczego – handlowego ekogroszku Skarbek KWK Piekary, i jednocześnie spełniły wymagania emisyjne stawiane paliwom na znak bezpieczeństwa ekologicznego.

Biorąc pod uwagę założony cel projektu, jakim było opracowanie technologii umożliwiającej uzyskiwanie pelletów węglowo–biomasowych o założonych właściwościach, projekt EKomPell zakończył się pełnym sukcesem. Niewątpliwie wartością dodaną projektu jest również efektywna współpraca Instytutu ze spółką Skarbu Państwa (JSW Innowacje S.A.), pozostającą w nadzorze Ministerstwa Aktywów Państwowych.