W ubiegłym miesiącu w IChPW zakończono realizację 1 etapu projektu „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnej technologii pozyskiwania bio-CO2 powstającego podczas procesów fermentacyjnych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – „Bony na innowacje dla MŚP”.

Badania wykonane w ramach 1 etapu obejmowały pomiary emisji ditlenku węgla z procesów fermentacyjnych w Gorzelni Żmudź firmy Transpol Sp. z o.o. z Łęcznej. Analiza składu chemicznego gazu fermentacyjnego w różnych etapach fermentacji obejmowała przede wszystkim określenie stężenia CO2 i tlenu w gazie pofermentacyjnym. Określono również natężenie przepływu oraz temperaturę gazów powstających w poszczególnych etapach fermentacji. Ponadto określono zawartości aerozoli, cząstek stałych, wilgoci, etanolu i innych ubocznych produktów fermentacji. Oceniono przebieg procesu fermentacji pod kątem występowania pienienia roztworu i porywania kropli cieczy.

Uzyskane wyniki potwierdziły możliwość pozyskiwania bio-ditlenku węgla z procesów fermentacyjnych. Wykazano, że powstający w procesie fermentacji dwutlenek węgla zawiera nieznaczne ilości tlenu i azotu, co umożliwia stosunkowo łatwe jego oczyszczanie, sprężanie i składowanie. Oszacowano ilość ditlenku węgla możliwą do pozyskania w pojedynczym cyklu fermentacyjnym, co pozwala na określenie potencjalnych zysków z realizacji wychwytu ditlenku węgla. Uzyskane wyniki stanowią podstawę do opracowania projektu technologicznego instalacji pozyskiwania ditlenku węgla z procesów fermentacyjnych.