Aktualnie w programie „Czyste Powietrze” można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia obejmującego demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zastąpienie go m.in. przez kotły na pellet drzewny lub kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie.

Decydując się na urządzenie typu pierwszego, można uzyskać zwrot max. 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 6.000 zł), a wybierając „podwyższony standard” już nawet max. 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji (do 9.000 zł). Dane te zamieszczono na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ w tablicy „Maksymalne dotacje dla poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowanych”.

W praktyce, kotły c.o. należące do obu grup, różnią się uzyskiwanym stężeniem pyłu w spalinach. Sprzedawane w Polsce kotły c.o. zasilane paliwem stałym powinny spełniać kryteria klasy 5 normy PN-EN 303-5:20121 oraz tzw. „ekoprojekt”/„ecodesign”2, limitujące stężenie pyłu w spalinach3 na poziomie 40 mg/m3. Dla kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie limit stężenia pyłu obniżono do poziomu 20 mg/m3.

Sprawa nie jest jednak tak banalnie prosta, jak wydaje się na pierwszy rzut oka. Nie wystarczy posiadanie tylko jakiegoś „dokumentu”, który pokazuje interesujące nas wyniki badań. W Polsce jest jedynie kilka laboratoriów badawczych, które są uprawnione do przeprowadzania badań kotłów c.o.. Podawane powyżej limity stężenia pyłu w spalinach, nie są bezpośrednimi wynikami przeprowadzonych badań, w dodatku inne wartości porównuje się sprawdzając spełnienie kryterium w przypadku normy, a inne w przypadku „ekoprojektu”.

Jak więc znaleźć kocioł c.o. z interesującej nas grupy, nie studiując godzinami internetu i zastanawiając się, które ze znalezionych tam i czasem wykluczających się wzajemnie informacji są prawdziwe?

W dniu 30 września 2020 r. została uruchomiona lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna pod adresem: https://lista-zum.ios.edu.pl. Jednak jest to stosunkowo nowa lista, która aktualnie zawiera niewiele pozycji (kotłów c.o. „kwalifikujących” się do programu Czyste Powietrze), co z czasem na pewno będzie się zmieniać. Obecnie można z powodzeniem posiłkować się listą dostępna pod adresem: https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/, gdzie kotły należące do grupy „o podwyższonym standardzie” zostały wyróżnione kolorem żółtym i oznaczone gwiazdką.

 

1) „Kotły grzewcze — Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”

2) ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w  odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

3) w przeliczeniu na 10 % O2 w standardowych warunkach – w temperaturze 0°C i przy ciśnieniu wynoszącym 1013 milibarów. W przypadku normy porównywane są średnie wartości z mocy nominalnej i minimalnej. W przypadku rozporządzenia, wartość obliczona jako 15% średniej wartości danego zanieczyszczenia emitowanego podczas pracy kotła c.o. z mocą nominalną i 85% przy mocy minimalnej.