Gospodarka energetyczna wielu krajów, w tym Polski, od wielu dziesięcioleci opiera się na węglu, który jest podstawowym źródłem ciepła i energii elektrycznej. Zanim gospodarki, takie jak Polska, będą mogły zdywersyfikować swoje źródła energii i zminimalizować udział paliw kopalnych, należy podjąć działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego ich wpływu na środowisko. Skład mineralny węgla ma istotny wpływ na jego właściwości fizykochemiczne i zachowanie w wielu procesach technologicznych. Chlor jest pierwiastkiem wchodzącym w skład paliwa i podczas jego energetycznego wykorzystania jest emitowany w postaci reaktywnego, prowadząc do korozji urządzeń i powstawanie osadów na powierzchniach grzejnych. Pochodzenie chloru w matrycy węglowej związane jest z materiałem roślinnym, z którego powstał. Ponadto stężenie chloru w węglu zależy również od stopnia mineralizacji wód gruntowych oraz zasolenia gruntu otaczającego złoże. Problem wykorzystania węgla o podwyższonej zawartości chloru jest poważnym problemem zarówno dla producentów węgla, jak i energetyki zawodowej. W związku z tym węgiel poddawany jest procesom przetwórczym, których jednym z celów jest obniżenie ilości chloru w paliwie. Przeprowadzone w Instytucie badania pokazały w jakich warunkach możliwe jest uzyskanie otrzymanie najlepszych wydajności usuwania chloru oraz wskazały różnice pomiędzy możliwościami usunięcia chloru obecnego w materiale węglowym w postaci pochodnych nieorganicznej np. soli chlorkowych, a chlorem obecnym w postaci związków chloroorganicznych (Rys 1).

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami w artykule pt.: “Analysis of chlorine forms in hard coal and the impact of leaching conditions on chlorine removal” opublikowanym na łamach Journal of the Energy Institute.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743967120301781

Efektywność usuwania chloru w jednym z badanych węgli kamiennych w zależności od temperatury procesu wymywania i czasu prowadzenia tego procesu

Węgiel kamienny jest jednym z obiektów, w którym Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych wykonuje oznaczenie zawartości chloru. W Laboratorium wykonujemy analizy zawartości chloru również w biomasie stałej oraz paliwach alternatywnych, w których oznaczenie tego parametru jest szczególnie istotne z uwagi na obowiązujące normy. Zainteresowanych współpracą i wykonaniem badań w Naszym Laboratorium zachęcamy do kontaktu: email: msajdak@ichpw.pl