W dniu 15.12.2020r. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w kooperacji z ekspertami od ochrony środowiska i gospodarki odpadami oraz mikrobiologami  przeprowadził szkolenie z zakresu oceny zagrożeń biologicznych w środowisku pracy z paliwem typu RDF. Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, szkolenie odbyło się w trybie zdalnym.

Podczas spotkania została poruszona często pomijana problematyka ekspozycji pracownika na biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego przy pracy z materiałem aktywnym biologicznie. W związku z popularyzacją odzysku i przetwarzania surowców wtórnych, narażenie zdrowia pracownika na czynniki biologiczne występuje wśród pracowników elektrowni i elektrociepłowni oraz wielu zakładów gospodarki odpadami i może być przyczyną wystąpienia wielu niekorzystnych rezultatów zdrowotnych. Szczególnym zagrożeniem dla pracowników zatrudnionych przy przetwarzaniu odpadów są mikroorganizmy bakteryjne i produkowane przez nie substancje oraz liczne grzyby pleśniowe.

Prelegenci przekazali uczestnikom wiedzę obejmującą następującą tematykę:

  1. Obowiązki ciążące na dostawcach i odbiorcach paliwa RDF, aspekty prawne warunkujące tą kwestię w energetyce,
  2. Środowiskowe zagrożenia biologiczne na przykładzie alternatywnego paliwa RDF,
  3. Mikrobiologiczne aspekty pracy z paliwami alternatywnymi (RDF) oraz biomasą przeznaczoną do ich produkcji,
  4. Optymalne warunki przechowywania RDF – dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń oraz analiza możliwych przyczyn korozji konstrukcji, obudowy urządzeń w instalacji przetwarzającej paliwo RDF a bezpieczeństwo pracowników,
  5. Środowisko pracy-metody ograniczania emisji odoru z odpadów, oczyszczanie powietrza i wentylacja. Środki ochrony indywidualnej – zalecenia, czyszczenie i utylizacja.

Ochrona pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne jest wymogiem prawnym wynikającym
z implementacji dyrektywy 200/54/WE/ oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 22 kwietnia 2005 r.

W celu zmniejszenia skutków ekspozycji na czynniki biologiczne w  środowisku pracy, konieczna jest kompleksowa edukacja integrująca wiedzę z różnych  dziedzin nauki i  obejmująca właściwości paliw, biologiczne  zagrożenia wynikające z ich implementacji w przemyśle  oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. Edukacja w tym zakresie niewątpliwie podniesie poziom działań prewencyjnych w środowisku pracy
 z odpadami. Wszystkich zainteresowanych i posiadających problemy do rozwiązania w tym zakresie zapraszamy do współpracy z naszymi specjalistami (emisztal@ichpw.pl lub askawinska@ichpw.pl)

Autorzy: Agnieszka Skawińska, Edyta Misztal