Zgodnie z prognozami Światowego Forum Ekonomicznego oraz Global Batteries Alliance (A Vision for a Sustainable Battery Value Chain in 2030. Unlocking the Full Potential to Power Sustainable Development and Climate Change Mitigation, September 2019), aby osiągnąć cele Porozumienia Paryskiego konieczne jest zwiększenie produkcji baterii I akumulatorów 19-krotnie. Umożliwi to m.in. szerszą elektryfikację motoryzacji oraz magazynowanie energii.

10 grudnia Komisja Europejska rozpoczęła etap konsultacji w Radzie Europejskiej, Parlamencie Europejskim oraz parlamentach krajowych projektu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie baterii i zużytych baterii. Celem tego rozporządzenia jest wprowadzenie ram regulacyjnych, które obejmowałyby takie aspekty etapów produkcji i użytkowania baterii, jak wydajność elektrochemiczna, trwałość, emisje gazów cieplarnianych, odpowiedzialne pozyskiwanie. Aktualne przepisy prawne obejmują tylko obszar wycofywania baterii z użytku.

Proponowana inicjatywa obejmować będzie trzy zagadnienia, nierozłącznie związane ze sobą:

  1. Aktualnie brak warunków ramowych, które mogłyby stać się zachętą do inwestowania w zdolności produkcyjne zrównoważonych baterii. Brak jest wystarczająco równych warunków działania dla firm, ze względu na różne ramy regulacyjne w różnych krajach Unii.
  2. Rynek recyclingu i obiegu zamkniętego nie funkcjonuje optymalnie. W efekcie tego UE ma ograniczone możliwości ograniczania ryzyka dotyczącego dostaw surowców. Brakuje aktualnie jasnych i wystarczająco zharmonizowanych przepisów, a równocześnie przepisy funkcjonującej dyrektywy w sprawie baterii, nie uwzględniają najnowszych zmian technologicznych i rynkowych. Z tego powodu zmniejsza się opłacalność recyklingu a inwestycje w nowe technologie oraz rozwój zdolności w obszarze recyklingu baterii są zahamowane.
  3. Prawo ochrony środowiska w Unii aktualnie nie uwzględnia ryzyka społecznego i środowiskowego w obszarze baterii. Istniejące problemy to: brak przejrzystości w kwestii pozyskiwania surowców; konieczność stosowania substancji niebezpiecznych; oraz wpływ baterii na środowisko w ramach ich cyklu życia zrównoważony.

Jednym z surowców do produkcji baterii i akumulatorów są materiały grafitowe. W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla od kilku lat prowadzi się badania materiałów grafitowych, również z wykorzystaniem technik mikroskopowych. Analiza mikroskopowa z zastosowaniem metod subiektywnej oceny morfologicznej i technik analizy obrazu stanowi narzędzie umożliwiające ocenę użyteczności materiałów węglowych/grafitowych do produkcji materiałów elektrodowych. Ocenę opiera się głównie na pomiarze refleksyjności matrycy materiału, określeniu morfologii tekstury optycznej oraz na analizie struktury przekrojów ziaren. Badania mikroskopowe prowadzone są w Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych. Zapraszamy do współpracy w tym zakresie – mwojtaszek@ichpw.pl

Autor: Bartosz Mertas