Drugiego lutego 2021 roku odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont Europa na lata 2021-2027. Wydarzenie to zostało wspólnie zorganizowane przez portugalską prezydencję Rady Unii Europejskiej wraz z Komisją Europejską.  

Horyzont Europa (2021-2027) jest programem finansowania, który zastępuje realizowany w latach 2014-2020 program Horyzont 2020. W nowym programie zachowano elementy poprzedniego obejmujące trzy filary, doskonałość jako centralny aspekt badań oraz utrzymanie sprawdzonych zasad i procedur dotyczących finansowania.  Wielkość budżetu na realizację programu Horyzont Europa wynosi ok. 95,5 mld EUR. Na kwotę budżetu składa się m in. 5,4 mld EUR z instrumentu NextGenerationEU przeznaczonego na przyspieszenie odbudowy Unii Europejskiej i poprawienie jej odporności na przyszłe kryzysy. Z zaplanowanych środków ponad 50% ma zostać przeznaczone na globalne wyzwania i europejską konkurencyjność przemysłową. Do głównych utylitarnych celów unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji należy:

  • Wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej Unii Europejskiej oraz europejskiej przestrzeni badawczej;
  • Zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy
  • Realizacja priorytetów obywateli oraz utrzymanie modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości

W celu szybszego wspierania i upowszechniania informacji na szczeblu krajowym i regionalnym wykorzystania wyników badań naukowych, innowacji oraz poprawy skuteczności programu, istotnym założeniem programu Horyzont Europa jest ścisła współpraca z innymi programami Unii Europejskiej tj. InvestEU, Erasmus+, polityka spójności UE, Cyfrowa Europa, europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne.

Długoterminowy budżet UE w połączeniu z inicjatywą NextGenerationEU będący instrumentem służącym stymulowaniu odbudowy Europy po pandemii COVID-19, będzie stanowił największy w historii wspólnoty pakiet środków stymulujących z kwotą 1,8 bln EUR. Celem tych pakietów będzie zbudowanie Europy bardziej ekologicznej, cyfrowej oraz odpornej.  

Autor: Grzegorz Gałko