Na początku lutego w ministerstwie klimatu i środowiska odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. przeglądu jakości paliw stałych. Pełnomocnik rządu ds. OZE w swoim wystąpieniu zaznaczył, że wiele państw członkowskich Unii Europejskiej, a w tym Polska, mają problem z dotrzymaniem norm jakości powietrza wynikających z dyrektyw unijnych dotyczących jakości powietrza (przekroczenie dopuszczalnych norm pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5). Polska ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. 2019 poz. 660) ma wpisany obowiązek dokonać przeglądu wymagań jakościowych co najmniej raz na 2 lata. Termin ten mija w połowie 2021r.

W skład zespołu ds. przeglądu jakości paliw stałych weszli przedstawiciele: ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin, ministra właściwego do spraw zdrowia, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania zespołu dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/wiceminister-ireneusz-zyska-na-i-spotkaniu-zespolu-ds-przegladu-jakosci-paliw-stalych

Autor: Roksana Muzyka