Stałe paliwa wtórne (SRF z ang. solid recovered fuels), służące do niedawna głównie jako paliwo w procesie współspalania w cementowniach, wchodzą na rynek Polski jako paliwo do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zawarta w nich energia może być odzyskana w sposób bezpieczny dla środowiska, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliw konwencjonalnych, takich jak węgiel.

W celu dopuszczenia SRF jako paliwa do procesu spalania, bądź współspalania, niezbędne jest przeprowadzenie szeregu badań ich właściwości fizykochemicznych. Ujednolicenia standardów jakościowych parametrów fizykochemicznych SRF podjął się Komitet techniczny TC 343, działający w strukturach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), publikując od 2004 roku specyfikacje oraz raporty techniczne. Część z nich została w latach późniejszych opublikowana w formie norm.

Z kolei w 2005 roku, w IChPW, zostały opracowane pierwsze procedury techniczne, pozwalające na ocenę SRF jako paliwa do celów energetycznych. Metodyka badań SRF została następnie objęta zakresem akredytacji AB 081.

W 2015 roku komitet techniczny CEN/TC 343 podjął współpracę z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO), na mocy której powołano nowy komitet techniczny ISO/TC 300 Solid recovered fuels, który w chwili obecnej zajmuje się rewizją norm opracowanych przez CEN.

Pod koniec 2020 roku komitet techniczny ISO/TC300 opublikował pierwsze wydania norm ISO 21663:2020 Solid recovered fuels – Methods for the determination of carbon (C), hydrogen (H), nitrogen (N) and sulphur (S) by the instrumental method oraz ISO 21637:2020 Solid recovered fuels – Vocabulary, a w roku bieżącym kolejną ISO 21644:2021 Solid recovered fuels – Methods for the determination of biomass content. Na podstawie podjętej współpracy między komitetami CEN i ISO, normy zostały równolegle implementowane do katalogu norm CEN. Kolejne dokumenty będą najprawdopodobniej publikowane jeszcze w tym roku.

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) uzyskał status pełnoprawnego członka CEN 1 stycznia 2004 roku. Członkowie PKN mają obowiązek wprowadzania norm EN do systemów norm krajowych i wycofywania dotychczasowych norm sprzecznych z wprowadzanymi – dzięki temu powstaje wspólny system rozwiązań europejskich. Normy europejskie są jednym z trzonów jednolitego rynku i istotnym narzędziem w usuwaniu barier w handlu.

W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla od lat prowadzone są w szerokim zakresie badania SRF-ów, a ich realizacją zajmuje się Laboratorium Paliw i Węgli Aktywnych.

Zapraszamy do współpracy w tym zakresie – emisztal@ichpw.pl

Autor: Blanka Wilk