11 sierpnia sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która została podpisana 21 sierpnia przez Prezydenta. Wybrane zmiany:

  • gmina może nie zapewniać odbioru bioodpadów z nieruchomości jednorodzinnej, jeśli jej właściciel zadeklaruje posiadanie domowego kompostownika i korzysta ze zwolnienia w części opłaty za odbiór odpadów,
  • przypisanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami poszczególnym użytkownikom lokali,
  • zniesienie odpowiedzialności zbiorowej – umożliwienie gminom indywidualnego rozliczania wytwórców odpadów komunalnych z obowiązku segregowania pod warunkiem zapewnienia przez właściciela nieruchomości technicznych możliwości identyfikacji odpadów wytwarzanych w poszczególnych lokalach,
  • nowe stawki maksymalne dla nieruchomości niezamieszkałych,
  • umowy na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych muszą zapewnić odbiór wszystkich frakcji odpadów – nie można podpisać umowy wyłącznie na 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
  • przywrócenie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów niepalnych oraz paliwa alternatywnego i odpadów przeznaczonych do jego produkcji do 3 lat, z wyjątkiem tych, które są przeznaczone do składowania,
  • właściwy organ, mimo negatywnej opinii WIOŚ opiniującego spełnianie wymagań określonych w przepisach, może wydać zezwolenie na zbieranie/przetwarzanie/wytwarzanie odpadów,
  • dodanie do ustawy o odpadach zapisów mówiących o administracyjnej karze pieniężnej za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym,
  • istotnie zwiększony zakres administracyjnych kar pieniężnych za nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami przez firmy.

Ustawa wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu a niektóre zmiany w dniu 01.01.2022.

 Autor: Radosław Lajnert
Zakład Ochrony Powietrza
kontakt: rlajnert@ichpw.pl | tel.: 32 621 63 27