Smoła koksownicza jest czarną cieczą o gęstości około 1,15 g/cm3 i charakterystycznym zapachu produktów koksochemicznych, zawiera do 5% wody. Pod względem chemicznym jest to mieszanina wielu tysięcy związków chemicznych, głównie węglowodorów aromatycznych, w tym z grupy WWA, przy czym tylko około 12 występuje w ilości ponad 1% (naftalen do 10%, fenantren do 5%, fluoranten do 3,5%, acenaftylen, fluoren, antracen, piren, chryzen do 2%). Pod względem fizykochemicznym jest to skomplikowana mieszanina poliazeotropowa i polieutektyczna. Smoła w głównej mierze poddawana jest przeróbce na drodze ciągłej destylacji dając w efekcie oleje smołowe oraz pozostałość – pak węglowy.

W IChPW dla smoły koksowniczej możemy zrealizować badania pozwalające na:

  • oznaczenie zawartości benzenu, toluenu, WWA (tj. naftalenu, acenaftylenu, acenaftenu, fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, benzo(a)antracenu, chryzenu, benzo(b+k)fluorantenu, benzo(e)pirenu, benzo(a)pirenu, perylenu, dibenzo(a,h)antracen+indeno(1,2,3-cd)pirenu, benzo(g,h,i)perylenu), pirolu, pirydyny, indolu, chinoliny, izochinoliny, karbazolu, 2-metylonaftalenu, 1-metylonaftalen, dimetylonaftalenów i innych z wykorzystaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo jonizacyjną,
  • oznaczenie gęstości,
  • oznaczenie zawartości wody,
  • oznaczenie nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie,
  • oznaczenie zawartości popiołu, pozostałości po skoksowaniu, liczby koksowania,
  • destylację normalną,
  • lepkość dynamiczną, a także charakterystykę reologiczną w funkcji temperatury,
  • oznaczenie zawartości azotu, węgla, wodoru i siarki,
  • temperaturę zapłonu w tyglu otwartym i zamkniętym,
  • oznaczenie zawartości fenolu.

Powyższe badania jakościowe skierowane są zarówno do Kierowników Wydziałów Węglopochodnych, działu handlowego na Koksowniach w celu potwierdzenia jakości otrzymywanego półproduktu transportowalnego, jak również do firm, które ten materiał przerabiają na drodze ciągłej destylacji, np. Deza AS, Rütgers Germany GmbH, Industrial Quίmica del Nalόn.

Zapraszamy do współpracy w tym zakresie – emisztal@ichpw.pl

 Autor: Roksana Muzyka
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: rmuzyka@ichpw.pl  | tel.: 32 621 62 14