We wtorek 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polskiej strategii wodorowej do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.”, przedłożoną przez ministra klimatu i środowiska.

Dokument ten określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, a także kierunki działań potrzebnych do ich osiągnięcia. Jego najważniejszymi założeniami są:

  • stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej oraz jej rozwój na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki,
  • obniżenie emisyjności w tych segmentach gospodarki, w których dekarbonizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona lub niemożliwa poprzez inwestycje w rozwój technologii wodorowych,
  • opracowanie programów wsparcia budowy gospodarki wodorowej, obejmującej wodór niskoemisyjny, tj. ze źródeł odnawialnych oraz powstały przy wykorzystaniu technologii bezemisyjnych (np. wykorzystanie CCS/CCU w produkcji wodoru z paliw kopalnych).

Polska Strategia Wodorowa wyznacza 6 celów:

  • wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie,
  • wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie,
  • wsparcie dekarbonizacji przemysłu,
  • produkcja wodoru w nowych instalacjach,
  • sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru,
  • stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego.

Wskaźnikami osiągnięcia celów w 2030 r. są: 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów; 800-1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce; min. 32 stacje tankowania i bunkrowania wodoru; co najmniej 5 dolin wodorowych.

Wieloletnie doświadczenia IChPW w obszarze procesów termochemicznych oraz realizacji Studiów Wykonalności i Projektów Bazowych znajdują dziś przełożenie na nowe technologie, w tym produkcję wodoru.

W ramach posiadanych kompetencji i zaplecza laboratoryjnego IChPW jest w stanie zaoferować szeroki zakres badań i opracowań w zakresie produkcji, magazynowania i dystrybucji wodoru, od opracowania koncepcji po badania pilotowe i demonstracyjne. Doświadczona kadra wyspecjalizowana w prowadzeniu badań pilotowych umożliwia optymalizację badanych procesów, zarówno pod kątem optymalizacji parametrów procesu, jak i samej technologii.

Link do pełnego tekstu Projektu:

https://bip.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/bip/dostep_do_informacji/Projekt_PSW.pdf

 Autor: Tomasz Billig
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamknietym
Kontakt: tbillig@ichpw.pl