W dobie stale rosnących cen węgla, ropy czy gazu ziemnego, a także szalejących cen uprawnień do emisji CO2, produkcja energii elektrycznej i ciepła w lokalnych ciepłowniach i elektrociepłowniach z wykorzystaniem paliw kopalnych staje się coraz bardziej nieopłacalna. Skutkuje to stałymi podwyżkami cen usług świadczonych przez producentów i dystrybutorów ciepła systemowego. Dla przykładu, PEC Gliwice od początku roku 2021 dwa razy podwyższało ceny ciepła w swoich taryfach, a od 1 stycznia 2022 zapowiedziało już kolejną podwyżkę. Oznacza to, że w samym tylko roku 2021, cena za zamówioną moc cieplną wzrośnie sumarycznie ze 130 638,88 do 164 881,54 zł/MW, tj. o 26%, a cena ciepła wzrośnie z 33,55 do 43,36 zł/GJ, tj. o 29%. Co więcej, opłaty przesyłowe rosną analogicznie dla każdej z taryf. Nie jest to sytuacja jednostkowa, zaistniała jedynie na skutek nawarstwienia się kilku niekorzystnych uwarunkowań lokalnych. Niestety stanowi ona jedynie przykład, który wpisuje się w trend, jaki obserwujemy w całym kraju. Jako powód wprowadzanych podwyżek wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, nie tylko ciepłownie, wskazują postępujące w bardzo szybkim tempie i na niespotykaną dotąd skalę wzrosty cen surowców energetycznych, reagentów wykorzystywanych w instalacjach ochrony powietrza, kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 (08.12.2021r. na giełdzie zobaczyliśmy po raz pierwszy cenę indeksu EECXM przekraczającą 89 Euro, a na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy widzimy wzrost o 240%), czy wreszcie ceny energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, które od 01.01.2022 r. wzrosną średnio o kilkadziesiąt procent.

Jedną z metod przeciwdziałania problemowi braku stabilności ww. cen surowców czy uprawnień do emisji może być budowa lokalnej spalarni odpadów komunalnych. W tym ujęciu i abstrahując od korzyści środowiskowych, istnieją dwa podstawowe powody świadczące za atrakcyjnością takiego rozwiązania. Podstawową zaletą energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych jest dotychczasowy brak konieczności ponoszenia opłat związanych z emisją CO2, co wynika z wyłączenia spalarni odpadów z systemu ETS. Co więcej, zamiast ponosić coraz to większe koszty związane z zakupem nieodnawialnych paliw energetycznych, przedsiębiorstwo przekształcające termicznie odpady uzyskuje dodatkowy przychód z tytułu ich utylizacji. Warto w tym miejscu wspomnieć, że nowoczesne instalacje spalania odpadów są projektowane w taki sposób, aby praktycznie całkowicie niwelować problem ew. emisji nieprzyjemnych zapachów, hałasu czy substancji mogących zanieczyszczać powietrze. Układy oczyszczania spalin wykorzystywane w nowoczesnych spalarniach odpadów znacząco przewyższają skutecznością te stosowane nawet w najnowocześniejszych dużych obiektach spalania (ang. Large Combustion Plants – LCP, w tym np. elektrowniach węglowych), a stosowane tam układy monitoringu emisji pozwalają na weryfikację znacznie szerszego spektrum emitowanych związków, ponieważ pomiary emisji m.in. takich zanieczyszczeń jak tlenek węgla, halogenki, związki organiczne, metale ciężkie (w tym rtęć), czy dioksyny, nie są wymagane dla LCP.

Budowa instalacji spalania odpadów komunalnych za każdym razem jest indywidualnym wyzwaniem dla inwestora. Szeroka gama czynników może mieć istotny wpływ na wybór optymalnego rozwiązania technologicznego czy skali przedsięwzięcia. W ramach posiadanych kompetencji i doświadczenia z realizacji podobnych prac, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oferuje szeroki zakres analiz i opracowań w zakresie koncepcji technologicznych i studiów wykonalności dla implementacji instalacji spalania odpadów komunalnych oraz ich integracji z miejskimi sieciami ciepłowniczymi. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż przedsięwzięcia tego typu mogą obecnie liczyć na preferencyjne wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego: Racjonalna gospodarka odpadami – Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne: dotacja do 50% wartości przedsięwzięcia lub maksymalnie 100 mln PLN.

Zapraszamy do współpracy

 Autor: Tomasz Billig
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
Kontakt: tbillig@ichpw.pl  | tel.: 32 62 16 418