W 2015 roku emisja gazów cieplarnianych z tworzyw sztucznych wyniosła 1,7 gigaton ekwiwalentu CO2, a przewiduje się, że do 2050 roku wzrośnie ona do prawie 6,5 gigaton. Liczba ta stanowi 15% całego globalnego budżetu węglowego, czyli ilości gazów cieplarnianych, które można wyemitować, utrzymując jednocześnie ocieplenie w ramach celów Porozumienia Paryskiego. ONZ szacuje, że nieco ponad trzy czwarte wszystkich tworzyw sztucznych wyprodukowanych od 1950 roku stało się odpadami, z czego kolejne trzy czwarte kończy na składowiskach śmieci lub pozostaje niezagospodarowane (zanieczyszcza środowisko).

W związku z tym ekolodzy z całego świata dążą do ustalenia narodowych limitów na ilość generowanych odpadów tworzyw sztucznych, nałożenia odpowiedzialności na ich producentów i wprowadzenia limitów produkcji. Z drugiej strony przemysł próbuje stosować lepsze zarządzanie odpadami i wdrażać ich chemiczną utylizację, a rządy wielu krajów próbują podejmować kroki w celu ograniczenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych.

Jednak żadne z dotychczasowych działań nie sprostało wyzwaniu, jakim jest rozwijający się przemysł tworzyw sztucznych, napędzany popytem konsumentów, co skutkuje dalszym pogłębianiem się kryzysu. W takiej sytuacji coraz większą uwagę poświęca się możliwości zawarcia międzynarodowego traktatu w celu kontroli zanieczyszczenia planety tworzywami sztucznymi. Kolejny kamień milowy w tej sprawie może pojawić się już w lutym tego roku w Nairobi, stolicy Kenii, gdzie Zgromadzenie Środowiskowe Narodów Zjednoczonych (UNEA) spotka się, aby między innymi zdecydować, czy poprze rozpoczęcie oficjalnych negocjacji nad traktatem dotyczącym redukcji produkcji i konsumpcji tworzyw sztucznych oraz regulującym ich produkcję, zużycie, usuwanie i oczyszczanie. Celem debaty będzie osiągnięcie globalnego porozumienia w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi. Porozumienie to miałoby służyć zmniejszeniu ilości wprowadzanych do środowiska tworzyw sztucznych i przyjęcie podejścia opartego na Gospodarce o Obiegu Zamkniętym. Będzie to okazja dla państw członkowskich ONZ do podzielenia się najlepszymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Spotkanie ma stanowić impuls do działania dla rządów, które muszą wzmocnić swoją aktywność w zakresie budowania, wspierania i katalizowania wielostronnych wysiłków na rzecz ochrony środowiska i odbudowy świata przyrody. Od tego zależy przyszłość naszych gospodarek i społeczeństw.

Aby przyjęte traktaty mogły być uznane za skuteczne, wymagają one zaangażowania przemysłu i zobowiązania do zmiany, a istotny wkład w ich realizację może i powinna mieć nauka. Dlatego wychodząc naprzeciw tym problemom, również w naszym Instytucie zajmujemy się badaniami nad innowacyjnymi technologiami recyklingu chemicznego odpadowych tworzyw sztucznych, które wpisują się w koncepcję Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Zapraszamy do współpracyAutor: Rafał Bigda
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: rbigda@ichpw.pl  |  tel.: 32 62 16 213