Spalanie odpadów komunalnych w paleniskach indywidualnych o mocy <1MW jest czynnością zabronioną. Wykrycie tego szkodliwego dla środowiska i zdrowia ludzi procederu jest związane z koniecznością zbadania próbek popiołu pobranego z paleniska domowego.

W Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla już w 2018 został opracowany algorytm/klasyfikator wykrywający nielegalne spalanie odpadów komunalno-bytowych. Opiera się on o analizę składu chemicznego popiołu (techniką ICP-OES i od marca 2022 również techniką WD-XRF), powstającego po spaleniu paliwa w paleniskach gospodarstw domowych. Algorytm ten składa się z 200 oddzielnych klasyfikatorów, a każdy z nich składa się z od 300 do 600 tzw. reguł logicznych. Każda reguła logiczna jest graniczną wartością jednego z badanych parametrów (tj. zawartości procentowej tlenków w popiele) zaczynając od parametru, który w danym (jednym z dwustu) klasyfikatorze najlepiej kategoryzuje badaną próbkę pod względem jej pochodzenia do jednej z trzech grup paliw: węgiel kamienny, biomasa stała, odpady. Zaprojektowany, opracowany i zwalidowany algorytm klasyfikacji odpadów paleniskowych powstał na podstawie blisko 4000 rekordów, tj. na wynikach analiz składu chemicznego, które stanowiły dane wejściowe w opracowanym algorytmie klasyfikacyjnym, umożliwiającym przyporządkowanie badanego odpadu paleniskowego do jednej z trzech grup:

  • G1 -zidentyfikowano proces spalania odpadów w palenisku indywidualnym – w palenisku spalano odpady;
  • G2 – nie zidentyfikowano procesu spalania odpadów w palenisku indywidualnym – w palenisku spalano odpady, ale w ilości niewystarczającej do zakwalifikowania próbki definitywnie do grupy G1;
  • G3 – wykluczono proces spalania odpadów w palenisku indywidualnym – w palenisku nie spalano odpadów.

Od kilku lat IChPW wspiera wykrywanie nielegalnego spalania odpadów w paleniskach indywidualnych, nie tylko poprzez wydawanie ekspertyz, lecz także prowadzenie dzielności szkoleniowej w tym zakresie dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Zapraszamy do współpracy – Laboratorium Chemii Analitycznej, IChPW.

 Autorzy: Teresa Topolnicka, Edyta Misztal
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: emisztal@ichpw.pl