Jak wygląda produkcja koksu w Polsce?

W jaki sposób odnosi się do wskaźników makroekonomicznych oraz prognozowanych nakładów inwestycyjnych w koksownictwie?

Jaki udział ma branża koksownicza w tworzeniu krajowego PKB?

Analizy w tym zakresie prowadzone są przez specjalistów z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.

Od 2020 roku Zakład Technologii Koksowniczych (wcześniej Laboratorium Technologii Koksowniczych) Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla na zlecenie Ministerstwa Aktywów Państwowych realizuje program Specjalistycznych Badań Statystycznych dla Przemysłu koksowniczego. Dane te zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439) opierają się o informacje przekazywane przez polskie zakłady koksownicze w formie okresowo opracowywanych sprawozdań. Zalicza się do nich między innymi  dane dotyczące obrotów handlowych sortymentami koksu, uwzględniające wskaźniki wielkości produkcji, jakości głównych sortymentów handlowych koksu oraz uzyski węglopochodnych. Ponadto, Program Specjalistycznych Badań Statystycznych bierze pod uwagę informacje dotyczące realizowanych i planowanych inwestycji w branży w obszarach działalności podstawowej, nieprodukcyjnej oraz aktywności podejmowanych przez koksownie w celu ochrony środowiska. Całość przekazywanych informacji daje pogląd, jak wygląda sytuacja krajowego koksownictwa, w tym kluczowe z punktu widzenia ekonomii nastroje wśród głównych graczy i tym samym skłonność do podejmowania ryzyka inwestycyjnego.

Dane będące w dyspozycji Ministerstwa Aktywów Państwowych są wykorzystywane m in. przez Główny Urząd Statystyczny, stanowiąc jeden z elementów wyznaczanych przy ocenie wielkości krajowej produkcji przemysłowej, struktury zatrudnienia oraz szacowaniu wysokości wzrostu gospodarczego kraju. Wskaźniki te umożliwiają tworzenie prognoz zmian zachodzących w gospodarce oraz ocenę oddziaływania na krajową produkcję przemysłową i związany z tym wzrost PKB. Wiedza o aktualnym stanie branży jest kluczowa, w szczególności w kwestii podejmowania decyzji inwestorskich i oceny opłacalności planowanych wdrożeń w nowe technologie i środki produkcji. 

 Autor: Grzegorz Gałko
Zakład Technologii Koksowniczych
kontakt: ggalko@ichpw.pl | tel.32-621-64-10