W ostatnich latach miał miejsce dynamiczny wzrost rynku fotowoltaicznego, zarówno w ujęciu krajowym, jak i globalnym. Jako jedną z przyczyn tego zjawiska wymienić można rozwój technologii fotowoltaicznych, który przekłada się na spadek cen modułów PV. W 2019 roku w Polsce całkowita moc zainstalowana w fotowoltaice wyniosła niemal 1300 MW, w roku 2020 było to już 3936 MW, natomiast na koniec 2021 r. wyniosła już 7670 MW. Tak szybkie tempo rozwoju uplasowało Polskę wśród pięciu państw europejskich z najwyższym przyrostem mocy zainstalowanej w PV rok do roku. Tendencja wzrostowa jest obserwowana również w innych krajach europejskich. W 2020 roku w krajach Unii Europejskiej całkowita moc zainstalowana wyniosła 153 GW, a przyrost mocy wyniósł 18,8 GW. W perspektywie czasu rozwój rynku PV będzie się wiązał jednak również z masowo narastającą ilością odpadów powstających w momencie wycofywania z eksploatacji zużytych lub uszkodzonych paneli PV.

Okres użytkowania paneli fotowoltaicznych szacowany jest na 20-35 lat. Zagospodarowanie wycofanych z użytkowania paneli fotowoltaicznych może zachodzić z wykorzystaniem zróżnicowanych metod. Obecnie zakłada się, że najważniejszymi elementami systemu gospodarki odpadowymi panelami fotowoltaicznymi będą recykling oraz ponowne wykorzystanie. Udział odpadowych paneli fotowoltaicznych w strumieniu odpadów będzie się stale zwiększał, przy czym według prognoz, znaczące przyrosty w skali globalnej będą miały miejsce po 2030 roku. Nowy strumień trudnych do przekształcenia odpadów wymagał będzie wprowadzenia rozwiązania systemowego opartego o dedykowane technologie. Jedynie takie podejście pozwoli, aby ta gałąź przemysłu recyklingowego mogła funkcjonować w sposób ekonomiczny i zgodny z wymogami środowiskowymi. Ważne będzie również zbudowanie odpowiedniej infrastruktury oraz wykształcenie kadry osobowej, niezbędnych do funkcjonowania tych instalacji. W państwach Unii Europejskiej ze względu na wdrożenie ram prawnych (dyrektywa 2012/19/UE) przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10-15 lat obserwować będziemy rozwój branży określanej jako recykling fotowoltaiczny.


Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oferuje usługi doradcze z zakresu szeroko rozumianej gospodarki o obiegu zamkniętym oraz posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykorzystania metod termicznych i chemicznych w celu konwersji paliw i odpadów do nowych produktów. Zapraszamy do współpracy.

 Autor: Agata Wajda
Zakład Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
kontakt: awajda@ichpw.pl  |  32 621 65 37