Dyrektor

Aleksander SobolewskiUkończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.) specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską (inżynieria chemiczna) obronił w 1993 r. na Politechnice Śląskiej. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a obecnie Dyrektora Instytutu. Dr Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji dr. Sobolewskiego należą: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”.
Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (od 2001 r.) w ramach którego jest Przewodniczącym Environmental Working Group (od 2013 r.), ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie odpadów, przewodniczącym Technicznej Grupy Roboczej ds. przemysłu koksowniczego, członkiem (a w latach 2010-2013 r. Z-cą Przewodniczącego) Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, członkiem (a od 2011 r. Przewodniczącym) Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju

Jarosław Zuwała Ukończył z wyróżnieniem Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w Politechnice Śląskiej w Gliwicach (1998 r.), gdzie w roku 2004 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych (dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn). W roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska (specjalność: czyste technologie węglowe). Profesor zwyczajny nauk inżynieryjno - technicznych (2020). Uczestnik staży zagranicznych w uczelniach wyższych (DTU, Dania 2001), instytucjach badawczych (TNO, Holandia 2005) i zakładach przemysłowych (Ahlstrom Pumps Co., Finlandia 1995), Energi E2 (Dania 1997). Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych “LABIOMEN”, Członek Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk, o/Katowice oraz przedstawiciel Polski w Europejskiej Inicjatywie Przemysłowej w obszarze CCS. W roku 2010 otrzymał Odznaczenie Ministra Gospodarki “Za zasługi dla Energetyki”. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi realizującymi projekty naukowo – badawcze finansowane w drodze konkursów krajowych i międzynarodowych, prowadzi współpracę z zagranicznymi instytucjami naukowymi. Autor ponad 160 publikacji naukowych oraz licznych wystąpień konferencyjnych.Sekretarz Naukowy

 

Główny Księgowy

Agata Rybczyńska

tel.: 32/271 00 41 email: arybczynska@ichpw.plOd stycznia 2020 roku Główny Księgowy, Kierownik Działu Planowania i Finansów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.Pracownik Instytutu od 2012 r. (w tym od 2015 r. Kierownik Zespołu Planowania, Kontrolingu i Zamówień Publicznych, od 2018 r. Z-ca Kierownika Działu Planowania i Finansów). Absolwentka kierunku „Rachunkowość” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obszar zainteresowań to zagadnienia z zakresu sprawozdawczości finansowej, rachunkowości i dziedzin z nią związanych. W pracy zawodowej dąży do nieustannego doskonalenia wiedzy praktycznej i aktualizacji wiedzy teoretycznej z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy oraz wykorzystywania tej wiedzy dla celów zarządczych.