Dyrektor
Aleksander SobolewskiUkończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1986 r.) specjalność – inżynieria chemiczna. Pracę doktorską (inżynieria chemiczna) obronił w 1993 r. na Politechnice Śląskiej. Od 1987 r. jest zatrudniony w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - od 2004 do 2013 roku na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Badań i Rozwoju, a obecnie Dyrektora Instytutu. Dr Sobolewski jest autorem kilku monografii, ponad 180 publikacji naukowych oraz 20 patentów. Do głównych obszarów merytorycznych kompetencji dr. Sobolewskiego należą: koksownictwo, energetyka oraz gospodarka odpadami. Dr Sobolewski prowadzi aktywną działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju gospodarki, kreowania polityki energetycznej kraju, a także szeroko rozumianej działalności proekologicznej związanej z gospodarką odpadami i produkcją tzw. „zielonej energii”.
Jest członkiem licznych organizacji krajowych i międzynarodowych, między innymi: członkiem Europejskiego Komitetu Koksowniczego (od 2001 r.) w ramach którego jest Przewodniczącym Environmental Working Group (od 2013 r.), ekspertem Polskiej Izby Ekologii w zakresie odpadów, przewodniczącym Technicznej Grupy Roboczej ds. przemysłu koksowniczego, członkiem (a w latach 2010-2013 r. Z-cą Przewodniczącego) Komitetu Sterującego Polskiej Platformy Technologicznej Stali, członkiem (a od 2011 r. Przewodniczącym) Komitetu Technicznego nr 144 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych, członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, a od 2011 r. prezesem Oddziału Karbochemii SITPH.Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
Jarosław Zuwała
tel.: 32/271 51 52
email: jzuwala@ichpw.plOd 01.09.2013 Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach (1999), gdzie w roku 2004 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk technicznych (budowa i eksploatacja maszyn). W roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (inżynieria środowiska, specjalność: czyste technologie węglowe) w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. Uczestnik kilku staży zagranicznych w uczelniach wyższych (DTU, Dania 2001), instytucjach badawczych (TNO, Holandia 2005) i zakładach przemysłowych (Ahlstrom Pumps Co., Finlandia 1995), Energi E2 (Dania 1997). Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego Ogólnokrajowej Sieci Laboratoriów Nadzorowanych “LABIOMEN”, Członek Komisji Energetyki Polskiej Akademii Nauk, o/Katowice oraz przedstawiciel Polski w Europejskiej Inicjatywie Przemysłowej w obszarze CCS. W roku 2010 otrzymał Odznaczenie Ministra Gospodarki “Za zasługi dla Energetyki”. Pracownik Instytutu od 2004 roku, zatrudniony na stanowiskach kolejno: Zastępcy Dyrektora Centrum (do 2009) a następnie Dyrektora Centrum Badań Technologicznych (do 2013 r.).Sekretarz Naukowy
Marek Ściążko
tel.: 32/274 50 07
email: msc@ichpw.plJest absolwentem Politechniki Śląskiej, którą kończył w 1975 r. W 1980 r. odbył staż naukowy w Pittsburgh Energy Technology Center w USA, gdzie wykonywał badania nad modelowaniem ciśnieniowego zgazowania węgla, w wyniku, czego powstała praca doktorska. W 1993 r. otrzymał stypendium na University of North Dakota, USA, w dziedzinie zarządzania projektami inwestycyjnymi w energetyce.
W latach 1987-1993 był kierownikiem projektu i zastępcą dyrektora Polsko-Niemieckiego Centrum Badawczego ukierunkowanego na rozwój technologii pirolizy węgla. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla od 1991 do 2013 roku. Obecnie pracuje na stanowisku Sekretarza Naukowego. Jest członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, a także profesorem w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie (AGH). Jest współautorem 138 artykułów, 33 monografii i 58 patentów.Dyrektor Centrum Badań Laboratoryjnych
Teresa Topolnicka
tel.: 32/621 62 00
email: ttopolnicka@ichpw.plOd 01.08.2017 r. dyrektor Centrum Badań Laboratoryjnych.
Ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, specjalność chemia i technologia polimerów i tworzyw sztucznych. Pracę doktorską z zakresu fizykochemii paków węglowych obroniła w 2006 roku na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Od października 2013r jest Zastępcą Dyrektora Centrum Badań Laboratoryjnych oraz Zastępcą Kierownika Zespołu Laboratoriów posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji AB81. Specjalizuje się w analityce produktów węglopochodnych oraz zagadnieniach statystycznej analizy i jakości wyników badań. Jest przewodniczącą komitetu technicznego PKN KT 111 ds. Produktów Węglopochodnych i Wyrobów z Węgli Uszlachetnionych. Jest współautorem około 40 publikacji naukowych, trzech monografii oraz dwóch patentów. Kierowała dwoma projektami celowymi i była wykonawcą w około 20 innych projektach.Dyrektor Centrum Badań Technologicznych
Sławomir Stelmach
tel: 32/62 16 300
email: sstelmach@ichpw.plOd 01.09.2013 r. dyrektor Centrum Badań Technologicznych.
Stopień magistra inżyniera z zakresu inżynierii chemicznej (1994 r.) uzyskał na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, natomiast tytuł doktora nauk technicznych z zakresu inżynierii środowiska (2004 r.), w 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego - na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki tej samej politechniki.
Odbył staż naukowy dotyczący badań pirolizy zużytych opon samochodowych w Consejo Superior de Investigaciones Cientificas Instituto de Carboquimica w Saragossie (2004).
Dziedziny jego profesjonalnych zainteresowań obejmują przede wszystkim produkcję i aplikację adsorbentów węglowych, termiczne metody utylizacji odpadów oraz technologie oczyszczania gazów procesowych.Główny Księgowy
Agata Rybczyńska
tel.: 32/271 00 41
email: arybczynska@ichpw.plOd stycznia 2020 roku Główny Księgowy, Kierownik Działu Planowania i Finansów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla.Pracownik Instytutu od 2012 r. (w tym od 2015 r. Kierownik Zespołu Planowania, Kontrolingu i Zamówień Publicznych, od 2018 r. Z-ca Kierownika Działu Planowania i Finansów). Absolwentka kierunku „Rachunkowość” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obszar zainteresowań to zagadnienia z zakresu sprawozdawczości finansowej, rachunkowości i dziedzin z nią związanych. W pracy zawodowej dąży do nieustannego doskonalenia wiedzy praktycznej i aktualizacji wiedzy teoretycznej z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowej, sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy oraz wykorzystywania tej wiedzy dla celów zarządczych.