logo


Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

działa na podstawie Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. Został utworzony na mocy uchwały Rady Ministrów nr 192/55 w 1955 r.

Organem założycielskim Instytutu jest minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin. Od 12 lat Instytut na podstawie oceny Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych jest zaliczany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do jednostek KATEGORII NAUKOWEJ A w grupie wspólnej oceny nauk ścisłych i inżynierskich.

Głównymi odbiorcami know-how Instytutu są przedsiębiorstwa przemysłu energetycznego, koksowniczego, gospodarki odpadami, a także małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organy administracji rządowej i samorządowej.

Instytut współpracuje przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych z ponad 50. krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi.

 W Instytucie prowadzone są priorytetowe dla gospodarki badania nad efektywnym wykorzystaniem paliw kopalnych, odnawialnych i alternatywnych. Obszar kompetencji Instytutu koncentruje się na ich termochemicznym przetwórstwie  w procesach zgazowania, pirolizy i spalania. 

Do zadań Instytutu należy m.in. :

  • doskonalenia procesów termochemicznej konwersji paliw stałych dla energetyki i przemysłu chemicznego w warunkach transformacji energetycznej,
  • wdrażania technologii usuwania i wykorzystywania CO2 towarzyszącego procesom wytwarzania nośników energii bezpośredniej, paliw i chemikaliów dla podniesienia efektywności tych procesów i docelowego osiągnięcia neutralności klimatycznej,
  • rozwoju technologii pozyskiwania oraz przetwarzania wodoru dla celów produkcji nośników energii bezpośredniej, paliw i chemikaliów wraz z metodami oceny jakości wodoru,
  • wsparcie administracji państwowej i samorządowej na rzecz poprawy jakości powietrza (m.in. programy ochrony powietrza, programy ograniczania niskiej emisji, optymalizacja nakładów inwestycyjnych na ograniczanie emisji).

www.ichpw.pl


znaczek1

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH) 

jest stowarzyszeniem naukowo – technicznym reprezentującym społeczność branży hutniczej, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego jako współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Siedzibą SITPH są Katowice. Historia SITPH posiada swoje udokumentowane korzenie w roku 1892: rok 2012 uznano rokiem 120-letniej działalności polskiego ruchu stowarzyszeniowego branży hutniczej 1892–2012.   

Stowarzyszenie zrzesza około 2 tysiące członków działających w trzech terenowych oddziałach w Częstochowie, Dąbrowie Górniczej i Krakowie, oddziale branżowym Karbochemii oraz w specjalistycznych kołach terenowych i jednostkach centralnych. 

Istotnym elementem działalności SITPH była i jest integracja zawodowa i społeczna członków, czynne włączanie się poprzez działania w zakresie budowy kadry technicznej i inżynierskiej oraz popularyzację innowacyjności i piśmiennictwa specjalistycznego w branży hutniczej, jego modernizację oraz rozwój, a ponadto w budowę więzi koleżeńskich oraz środowiskowa i centralna reprezentacja branży. 

Ważnym elementem integracji środowiskowej i promocji innowacyjno-technologicznej są warsztaty i szkolenia, sympozja i konferencje.

W pracy społecznej członkowie SITPH realizują w praktyce hasło Stanisława Staszica: Być narodowi użytecznym

www.sitph.pl