KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

I. Administrator (danych)
Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu (41-803), przy ul. Zamkowej 1, zwana dalej „Administratorem” lub „IChPW”.

II. Inspektor ochrony danych (IOD)
Inspektorem danych osobowych jest Pan Tomasz Cygan, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@ichpw.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 0 694 429 337 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbędzie się w celu:

 • zapewnienia komunikacji między stronami,
 • promowania badań i usług świadczonych przez IChPW,
 • przygotowanie ofert, zawarcia i realizacji umów,
 • realizacji zadań do których dane osobowe zostały zebrane.

Podstawa prawna:
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

IV. Odbiorcy danych
Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy IChPW oraz podmioty świadczące usługi na rzecz IChPW.

V. Przekazywanie danych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych
Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

VI. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, a także po jego ustaniu, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia dochodzonych roszczeń oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia swoich danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby Administrator przetwarzał Państwa dane, możecie Państwo żądać aby Administrator je usunął)
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 • wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres mailowy iod@ichpw.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 0 694 429 337 lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt. I.

VIII. Informacja o obowiązku podania danych i skutkach i niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych wyżej.

IX. Profilowanie
Decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.