Zapraszamy na szkolenia z zakresu kontroli zapisów ?uchwał antysmogowych?. Głównym celem przeprowadzanych szkoleń jest przekazywanie merytorycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej identyfikacji paliw stałych, różnych aspektów kontroli wynikających z zapisów uchwał antysmogowych, jak i ustawy zakazującej współspalania i spalania odpadów w paleniskach domowych.

SZKOLENIA KIERUJEMY DO PRACOWNIKÓW:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • straży gminnych/miejskich,
 • policji,
 • działających na rzecz ochrony powietrza.

KADRA EKSPERCKA:Szkolenia przeprowadzają eksperci IChPW, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy naukowo?badawczej i dydaktycznej w obszarze paliw stałych, urządzeń i instalacji grzewczych, pobierania próbek popiołów z palenisk domowych oraz prawa ochrony środowiska, programów ochrony powietrza, ?uchwał antysmogowych? i innych aktów wykonawczych związanych z tematyką szkolenia.

ZAKRES SZKOLENIA: • Omówienie wpływu spalania odpadów na środowisko.
 • Podstawa prawna kontroli.
 • Zasady bezpieczeństwa i higieny podczas kontroli.
 • Metodyka pobierania próbek popiołów z indywidualnych urządzeń grzewczych.
 • Ocena wizualna odpadu paleniskowego.
 • Sposób postępowania z próbką.
 • Wymogi formalne dotyczące wyboru laboratorium wykonującego analizy.
 • Omówienie metody analizy laboratoryjnej pobranych próbek popiołów.
 • Omówienie autorskiego algorytmu wykrywania nielegalnego spalania odpadów.
 • Postępowanie po otrzymaniu ekspertyzy z laboratorium.
 • Omówienie zapisów uchwały antysmogowej.
 • Sposoby rozpoznawania poszczególnych rodzajów paliw stałych (zakazanych oraz dopuszczonych do stosowania według omawianej ?uchwały antysmogowej?), omówienie podstawowych różnic i parametrów oraz pomiaru wilgotności biomasy stałej.
 • Omówienie wymaganych przy sprzedaży węgla dokumentów potwierdzających parametry paliwa (np. certyfikat jakościowy, potwierdzenie parametrów na fakturze) oraz omówienie sposobów odczytywania informacji w nich zawartych.
 • Sposoby pobierania próbek paliwa do przeprowadzania skutecznej kontroli oraz sposób dalszego postępowania przy poborze próbek (między innymi do jakiego laboratorium wysłać próbkę do badania).

FORMA SZKOLENIA:Szkolimy zarówno w formie zdalnej, jak i stacjonarnej. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne świadectwo potwierdzające umiejętności nabyte podczas szkolenia.

DODATKOWO W OFERCIE: 1. Panel prawny prowadzony przez doświadczonego radcę prawnego z Fundacji Frank Bold.

ZAKRES SZKOLENIA PRAWNEGO:

 • źródła przepisów o ochronie powietrza,
 • zadania gminy wynikające z ustaw, rozporządzeń, programów ochrony powietrza i uchwał antysmogowych,
 • ograniczenia w obrocie kotłami i paliwami stałymi,
 • obowiązki i zakazy spoczywające na mieszkańcach gminy ? przestrzeganie uchwał antysmogowych, zakaz spalania odpadów,
 • kontrole palenisk indywidualnych ? podstawa prawna, przebieg, protokół z kontroli,
 • organy gminy jako oskarżyciel publiczny,
 • inne kompetencje organów gminy w zakresie ochrony powietrza,
 • sankcje za naruszanie obowiązków,
 • dodatkowe treści dostosowane do sytuacji lub statusu gminy (np. opłaty miejscowe, wymagania dotyczące gmin uzdrowiskowych).
 1. Panel dotyczący aspektów technicznych budowy i funkcjonowania kotłów c.o. i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.
 2. Panel praktyczny prowadzony przez doświadczonego funkcjonariusza straży miejskiej.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH:Organizowane przez IChPW szkolenia poszerzają wiedzę i podnoszą kompetencje uczestników w tematyce kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz metodyki wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Zdobyte na szkoleniu informacje pomagają gminom w realizacji działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji. 

REFERENCJE:W latach 2017-2021 Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla był organizatorem największych szkoleń z zakresu przestrzegania zapisów uchwał antysmogowych, prawa ochrony środowiska, programu ochrony powietrza oraz pobierania popiołów z palenisk domowych, w których łącznie przeszkolono ponad 3000 osób. 

 1. Referencje Urzędu Marszałkowskiego województwa małopolskiego 2017
 2. Referencje Urzędu marszałkowskiego województwa śląskiego
 3. Referencje Urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego
 4. Referencje Urzędu marszałkowskiego województwa małopolskiego 2019
 5. Referencje Urzędu marszałkowskiego województwa wielkopolskiego
 6. Referencje Urzędu marszałkowskiego województwa pomorskiego

 

Podmioty zainteresowane współpracą

zapraszamy do kontaktu

z Zakładem Ochrony Powietrza

Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla

tel. (32) 621 62 06,

e-mail: askawinska@ichpw.pl