Dnia 25 września otrzymaliśmy potwierdzenie z Ministerstwa Klimatu odnośnie przystąpienia Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla do partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawartego sektorowego porozumienia wodorowego, w charakterze Partnera Współpracującego. List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego został podpisany w dniu 7 lipca 2020 r., w trakcie spotkania przedstawicieli resortu klimatu wraz z najważniejszymi spółkami sektora energetycznego i transportowego.

Minister klimatu Michała Kurtyka poinformował o rozpoczęciu prac nad polską strategią wodorową, której główne cele opierają się o:

  • stworzenie łańcucha wartości dla niskoemisyjnych technologii wodorowych;
  • wzmocnienie roli wodoru w budowaniu polskiego bezpieczeństwa energetycznego;
  • wdrożenie wodoru jako paliwa transportowego;
  • przygotowanie nowych regulacji dla rynku wodoru.

Rozwój sektora wodorowego w najbliższej dekadzie może w znaczący sposób przyczynić się do ograniczenia przez Polskę emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności z sektora transportowego.

Szczególnie ważnym z punktu widzenia działalności Instytutu jest spodziewany przez Ministerstwo Klimatu rozwój technologii power-to-gas/liquid, bowiem Instytut od kilku lat bierze czynny udział w pracach badawczo-rozwojowych nad doskonaleniem technologii Power to Gas. Mamy nadzieję wykorzystać zdobyte dotychczas doświadczenia w procesach:

– wychwytu CO2 na rzecz uszlachetniania „szarego” wodoru do wodoru „niebieskiego”, oraz
– zgazowania biomasy na potrzeby produkcji „zielonego” wodoru.

Zgodnie z zapisami Listu intencyjnego sygnatariusze oświadczają, że wyrażają wolę podjęcia wspólnych działań mających na celu wypracowanie, podpisanie i realizację porozumienia sektorowego o współpracy na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce, w tym technologii wodorowych i krajowego łańcucha wartości, zwanego dalej „Polskim porozumieniem wodorowym”. Minister Klimatu zadeklarował: (1) podjęcie działań na rzecz opracowania projektu dokumentu i przyjęcia przez Radę Ministrów „Polskiej Strategii Wodorowej”, w której określone zostaną realne i osiągalne cele w zakresie rozwoju wykorzystania wodoru dla potrzeb przemysłu, energetyki oraz transportu do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku; (2) przedstawienie projektu rozwiązań prawnych wspierających rozwój wykorzystania wodoru; (3) podjęcie wszelkich działań będących w kompetencji Ministra Klimatu w celu budowy w Polsce wodorowego łańcucha wartości wykorzystującego silne strony polskiej gospodarki. Natomiast sygnatariusze reprezentujący środowisko naukowe i przedsiębiorców deklarują opracowanie „Planu inwestycji wodorowych”, zawierającego priorytetowe projekty w zakresie gospodarki wodorowej.

Dotychczasowymi sygnatariuszami Listu intencyjnego są m.in.: Grupa Azoty S.A., Grupa Lotos S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Tauron Polska Energia S.A., Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o.o., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Stowarzyszenie Polski Wodór, Polski Koncert Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Instytut Energetyki, Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy oraz Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/podpisanie-listu-intencyjnego-o-ustanowieniu-partnerstwa-na-rzecz-budowy-gospodarki-wodorowej