Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów pomiarowych i badawczych”, laboratoria posiadające certyfikat akredytacji zobligowane są do prowadzania nadzoru swojej działalności laboratoryjnej w celu potwierdzenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania.

Prowadzona działalność laboratoryjna wymaga systematycznego, niezależnego i udokumentowanego procesu uzyskiwania dowodów potwierdzenia zgodności z wymaganiami ww. normy, obowiązującymi dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji oraz własnej dokumentacji systemu zarządzania. Potwierdzenie to pozyskuje się poprzez regularne przeprowadzanie auditów wewnętrznych, które powinny być realizowane w sposób obiektywny. W związku z powyższym działalność laboratoryjna powinna być oceniana przez auditorów spoza własnego obszaru działania.

Pracownicy Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, będący auditorami wewnętrznymi, posiadają długoletnie doświadczenie w tym obszarze. Przeprowadzają oni w Laboratoriach Badawczych ocenę stopnia wdrożenia i spełnienia wymagań akredytacyjnych systemu zarządzania oraz sprawdzają kompetencje techniczne w zakresie analiz: paliw stałych, biomasy stałej, odpadów (w tym RDF) i stałych paliw wtórnych (SRF), odpadów paleniskowych, oleju lekkiego i ciężkiego, mazutu, wód i ścieków, zgodnie z metodami wskazanymi przez Laboratorium.

Auditorzy gwarantują zachowanie bezstronności i poufności w zakresie pozyskanych podczas oceny informacji. Swoje usługi świadczą oni zarówno dla Zespołu Laboratoriów IChPW jak i dla Laboratoriów Badawczych firm zewnętrznych.

Zapraszamy do współpracy w tym obszarze z naszymi auditorami.

Autorzy: Nina Bątorek-Giesa, Barbara Jagustyn
Kontakt: bjagustyn@ichpw.pl tel.: 32 621 62 21