Bazując na długoletnim doświadczeniu w przygotowywaniu wniosków projektowych, wykonywaniu prac badawczo-naukowych, obliczeniach procesowych i pracach studialnych w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla opracowujemy  narzędzia oraz wykonujemy obliczenia wskaźników emisji unikniętej, dla innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. Prace te są wykonywane zgodnie z wytycznymi KE (Methodology for calculation of GHG emission avoidance), będących jednym z głównych kryteriów przyznania dofinansowania w ramach Innovation Fund.

Innovation Fund jest jednym z największych na świecie programów finansowania demonstracji innowacyjnych technologii niskoemisyjnych. W latach 2020–2030 zapewni wsparcie w wysokości około 10 mld EUR na komercyjną demonstrację innowacyjnych technologii, których celem będzie wprowadzanie na rynek rozwiązań wspierających proces osiągnięcia neutralności klimatycznej gospodarki Unii Europejskiej. Poziom dofinansowania wynosi do 60%. Dotacje z Innovation Fund można łączyć z innymi źródłami finansowania, np.: InvestEU, Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Modernisation Fund, programami krajowymi czy  środkami prywatnymi.

Dofinansowanie skierowane jest do technologii posiadających wysoki poziom gotowości technologicznej TRL. Głównym założeniem programu jest pomoc przedsiębiorstwom w inwestowaniu w czystą energię i przemysł w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego, stworzenia lokalnych miejsc pracy i wzmocnienia wiodącej pozycji technologicznej Europy w skali globalnej.

Dofinansowanie skierowane jest do realizacji dużych (> 7,5 mln EUR) i małych (< 7,5 mln EUR) projektów koncentrujących się na:

  • innowacyjnych technologiach i procesach niskoemisyjnych w energochłonnych gałęziach przemysłu (przemysł stalowniczy, cementowy, hutnictwo szkła, przemysł chemiczny, papierniczy itp.), w tym produktach zastępujących produkty o dużej emisji ditlenku węgla,
  • wychwytywaniu i wykorzystaniu ditlenku węgla (CCU) oraz składowaniu ditlenku węgla (CCS),
  • innowacyjnym wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych,
  • magazynowaniu energii.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oferuje Państwu wykonanie dokumentacji aplikacyjnej w zakresie kryteriów niezbędnych do otrzymania dofinansowania przez Innovation Fund tj.:

  • stopnia innowacyjności,
  • dojrzałości projektu,
  • skalowalności,
  • efektywności kosztowej.

Szczegóły dotyczące wymagań i kryteriów  programu Innovation Fund określone  są w każdym zaproszeniu do składania wniosków. Informacje można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en

Służymy Państwu naszym doświadczeniem!

Autor: Joanna Bigda     
Kontakt: jbigda@ichpw.pl | tel.: 32 621 64 11