Przepisy znowelizowanej w 2020 roku ustawy z dnia 21 listopada 2008 o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459 z późn. zm.) dotyczące powstającej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) zakładają, że w ewidencji gromadzone będą dane dotyczące m.in. indywidualnych urządzeń grzewczych eksploatowanych w gospodarstwach domowych w ramach powszechnego korzystania ze środowiska. Z  dniem 1 stycznia 2021 weszły w życie przepisy art. 27g. W myśl przepisów artykułu, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany do złożenia władzom gminy pisemnej deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw eksploatowanych na terenie posesji oraz o ich przeznaczeniu i rodzaju spalanego paliwa. Zgodnie z przepisami na zgłoszenie źródła właściciel lub zarządcza budynku ma 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia. Niezłożenie deklaracji, zgodnie z przepisami art. 27h, podlega karze grzywny.

Zgodnie z ustawą, deklaracja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Z pełnym tekstem ustaw, będących rezultatem m.in. projektu „ZONE – Zintegrowany system wsparcia polityk i programów Ograniczania Niskiej Emisji” współrealizowanego przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla można zapoznać się na stronach internetowych http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082231459 oraz http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002127/O/D20202127.pdf.

Autor: Katarzyna Rychlewska
Kontakt: krychlewska@ichpw.pl | tel.: 32 621 65 16