W zeszłym roku informowaliśmy o podpisaniu listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej (http://www.ichpw.pl/blog/2020/10/02/ichpw-sygnatariuszem-listu-intencyjnego-o-ustanowieniu-partnerstwa-na-rzecz-budowy-gospodarki-wodorowej/).

Na początku marca zakończyły się konsultacje projektu Polskiej Strategii Wodorowej (PSW).

Nadrzędnym celem Polskiej Strategii Wodorowej jest stworzenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej m.in. poprzez rozwój rodzimych patentów i technologii wodorowych oraz ich wykorzystanie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej i utrzymania konkurencyjności polskiej gospodarki. By stać się dostawcą nowoczesnych technologii tego typu konieczna jest budowa całego łańcucha wartości oraz odpowiedniej infrastruktury. W zakresie wsparcia konkretnych procesów produkcji wodoru proponuje się podejście neutralne technologicznie. By zrealizować wizję przedstawioną w PSW wskazano 6 koniecznych do osiągnięcia celów:

  • Cel 1 – wdrożenie technologii wodorowych w energetyce
  • Cel 2 – wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie
  • Cel 3 – wsparcie dekarbonizacji przemysłu
  • Cel 4 – produkcja wodoru w nowych instalacjach
  • Cel 5 – sprawny i bezpieczny przesył wodoru
  • Cel 6 – stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego

Pracownicy Instytutu biorą czynny udział w pracach pierwszych czterech celowych grup roboczych z sześciu wymienionych powyżej. Z początkiem roku Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla dr inż. Aleksander Sobolewski został powołany przez Sekretarza Stanu Ministerstwa klimatu i Środowiska Ireneusza Zyskę na koordynatora trzeciej grupy roboczej dot. wsparcia dekarbonizacji przemysłu. Prace grup roboczych mają się zakończyć w sierpniu 2021 roku, a wyniki prac posłużą do opracowania sektorowego porozumienia wodorowego, którego celem jest określenie listy długofalowych działań na rzecz rozwoju nowej branży, do realizacji których zobowiążą się podmioty publiczne i prywatne.

Według projektu Polskiej Strategii Wodorowej do 2025 roku państwo polskie ma wydać 2 mld zł, a do 2030 roku łącznie prawie 17 mld zł na realizację celów z niej wynikających, a sektorowe porozumienie wodorowe określi zakres zadań do realizacji przy wdrażaniu PSW

Autor: Tomasz Iluk 
Kierownik Zakładu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
Kontakt: tiluk@ichpw.pl  |  tel.: 665 792 052