W ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw określono zasady kontrolowania jakości paliw stałych wprowadzanych do obrotu. Wymogi jakościowe dla tych paliw określa rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych. Mimo ogólnego tytułu rozporządzenie to określa wymogi jakościowe odnoszące się wyłącznie do paliw węglowych.

Co najmniej raz na 2 lata, minister właściwy ds. energii – w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu i ministrem właściwym do spraw gospodarki – dokonuje przeglądu wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w celu oceny wpływu ich stosowania na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów. Wyniki przeglądu stanowią podstawę do zmiany wymagań.

Minister Klimatu i Środowiska utworzył zespół międzyresortowy ds. przeglądu jakości paliw stałych. Pracami zespołu kieruje Pan Ireneusz Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Zespół obecnie dokonuje szerokiej diagnozy sytuacji pod kątem wpływu stosowania obowiązujących przepisów dot. wymagań jakościowych dla paliw stałych na ochronę środowiska, zdrowie ludzi oraz interesy konsumentów.

W ubiegły piątek rozpoczęły się wysłuchania strony społecznej w procesie pozalegislacyjnym. Pozwolą one uzyskać opinię przedstawicieli świata nauki, instytucji naukowo-badawczych oraz think-tanków na następujące tematy:

  • czy wymagania jakościowe dla paliw stałych przeznaczonych do użycia w gospodarstwach domowych oraz w instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW wymagają zmiany?
  • jeśli wymagania jakościowe dla tych paliw wymagają zmiany, to które parametry określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych proponowane są do zmiany i dlaczego?

Ze strony Instytutu w wysłuchaniach wzięli również udział eksperci IChPW. Dyrektor Instytutu Aleksander Sobolewski w trakcie dyskusji zadeklarował pełne wsparcie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w działaniach zmierzających do znowelizowania przedmiotowego rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych