Prowadzone w Instytucie w ostatnich latach prace badawcze obejmowały rozwój szeroko rozumianych technologii P2X (P2G – Power-to-Gas oraz P2L – Power-to-Liquid). W zakresie P2L, trwające obecnie prace badawczo-rozwojowe Instytutu skupiają się na rozwoju technologii syntezy metanolu z CO2. Prace obejmują badania różnego typu katalizatorów oraz modelowanie różnych rozwiązań technologicznych i konfiguracji procesowych. Celem jest maksymalizacja osiąganego stopnia konwersji CO2, przy zapewnieniu wysokiej selektywności procesu katalitycznego uwodornienia do metanolu. W 2021 roku rozpoczęto realizację kolejnego projektu związanego z tematem metanolu, pt.: „Rozwój technologii syntezy metanolu z CO2 wraz z modułem doczyszczania produktu”, który finansowany jest z subwencji MEiN.

Aktualnie prace skupiają się przede wszystkim na weryfikacji badawczej przygotowanego na wcześniejszym etapie prac modelu procesu. Weryfikację prowadzi się z udziałem specjalnie do tego celu przystosowanej instalacji laboratoryjnej.

 

Po pozytywnej weryfikacji modelu zostanie przygotowany projekt procesowy instalacji produkcji paliwa ciekłego – metanolu. Wydajność instalacji szacuje się na poziomie 4,8 kg metanolu na godzinę.

Realizowane w Instytucie prace pozwolą na podniesienie TRL technologii zagospodarowania wydzielonego CO2 z gazów na drodze syntezy metanolu do poziomu 5-6.

 Autor: Aleksander Krótki
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: akrotki@ichpw.pl  | tel.: 32 621 64 17