Kolejny etap prac w Porozumieniu Wodorowym został zakończony. 24.06.2021 odbyło się zdalne spotkanie koordynatorów z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Na spotkaniu zostały przedstawione wstępne wyniki prac poszczególnych grup roboczych.

Każda z grup została zobowiązana do podania propozycji celów strategicznych w ramach Polskiego Partnerstwa Wodorowego. Cele strategiczne zostały podzielone na cztery kategorie:

  1. Badania i Rozwój – w tej części określone zostaną zobowiązania obu stron w zakresie R&D&I,
  2. Inwestycje – w tej części określone zostaną deklaracje obu stron w zakresie realizacji i wsparcia inwestycji,
  3. Ludzie – w tej części określone zostaną zobowiązania obu stron w zakresie tworzenia miejsc pracy, rozwoju kompetencji i wykorzystania talentów.
  4. Współpraca – w tej części określone zostaną zobowiązania obu stron w zakresie współpracy lokalnej, regionalnej oraz na forum międzynarodowym.

Podpisanie listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowejWynikiem dotychczasowych prac 6 grup roboczych oraz horyzontalnej grupy do spraw edukacji było określenie 25 celów szczegółowych w ramach 4 celów strategicznych. Dla każdego celu zostaną określone niezbędne działania.

Kolejnymi etapami prac będą: analiza proponowanych celów, negocjacje tekstu porozumienia oraz finalnie zawarcie Partnerstwa Wodorowego pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska i wszystkimi interesariuszami uczestniczącymi w tworzeniu umowy sektorowej na rzecz budowy gospodarki wodorowej w Polsce.

 Autor:  Tadeusz Chwoła
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: tchwola@ichpw.pl  |  tel.: 32 621 62 39