Informujemy, że Urząd Patentowy RP wydał pozytywną decyzję w sprawie udzielenia patentu na wynalazek pt.: „Sposób integracji cieplnej syntezy gazu naturalnego z modułem usuwania CO2” (PL428477A1), którego współautorami są pracownicy IChPW.

W patencie zostało zastrzeżone rozwiązanie pozwalające na częściową lub całkowitą integrację cieplną instalacji absorpcyjnego usuwania CO2 i układu produkcji syntetycznego metanu (ang. SNG – synthetic natural gas). Zapewni to gruntowne obniżenie zużycia energii cieplnej w procesie usuwania CO2, a więc wpłynie na ogólny koszt wyprodukowania jednostki gazu w postaci SNG. Dodatkowym atutem rozwiązania jest zagospodarowanie „wychwyconego” ditlenku węgla ze spalin.

Opracowanie tego rozwiązania było możliwe dzięki rozwijanej wspólnie przez TAURON oraz IChPW koncepcji zaawansowanego desorbera do regeneracji roztworu aminowego, który posiada zabudowane wewnętrzne wymienniki ciepła. Urządzenie to zostało opatentowane w 2018 roku (PL230640B1), a przystosowane było wówczas do wykorzystania części wewnętrznego ciepła z układu wychwytu CO2. Tym razem integracja cieplna obejmuje wykorzystanie ciepła z egzotermicznego procesu katalitycznej metanizacji. Dochodzi w nim do syntezy z wykorzystaniem pozyskanego ze spalin CO2 oraz H2 pochodzącego z procesu elektrolizy, wykorzystującego nadmiarową, odnawialną energię elektryczną.

Proces magazynowania energii poprzez produkcję SNG badany był w Elektrowni Łaziska we współpracy z międzynarodowym konsorcjum w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt.: „CO2 Methanation System for Electricity Storage Through SNG Production” (CO2-SNG). Część wyników projektu opublikowana została w artykule pt.: „Pilot plant initial results for the methanation process using CO2 from amine scrubbing at the Łaziska Power Plant in Poland”, Fuel, 2020.

 Autor: Adam Tatarczuk
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: 32 621 64 24 | atatarczuk@ichpw.pl