Zakład koksowniczy to całkiem spora fabryka chemiczna, w której produkowany jest przede wszystkim koks, ale nie tylko. Pozostałymi produktami ubocznymi przy wytwarzaniu koksu są lotne produkty koksowania zawarte w surowym gazie koksowniczym, z którego po schłodzeniu kondensuje smoła koksownicza i woda, wymywany jest benzol na drodze absorpcji olejem płuczkowym oraz metodami chemicznymi usuwane są niepożądane związki siarki i amoniak. W ten sposób otrzymywany oczyszczony gaz koksowniczy stanowi wartościowe, ekologiczne paliwo, które z uwagi na wysoką zawartość wodoru wykazuje niski współczynnik emisji CO2. Ze względu na skalę produkcji koksu, liczoną w setkach tysięcy, a czasem w milionach ton koksu rocznie, w jednym zakładzie ilości ubocznych produktów koksowania (tzw. produktów węglopochodnych) i dodatkowych są bardzo duże. Średnie wydajności masowe głównych produktów węglopochodnych koksowni, w przeliczeniu na suchy wsad węglowy, kształtują się następująco:

  • smoła koksownicza: 3,5–4,5%,
  • benzol koksowniczy: ok. 1%,
  • amoniak: do 0,4% (usuwany poprzez produkcję siarczanu amonu lub rozkładany katalitycznie do azotu),
  • siarkowodór około 0,1% (produkcja siarki lub kwasu siarkowego),
  • gaz koksowniczy oczyszczony: 16,5–17,5% (ok. 350 m3/Mg wsadu suchego).

W IChPW dla gazu koksowniczego możemy zrealizować badania pozwalające na:

  • oznaczenie składu gazu, tj. H2, O2, N2, CO, CO2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C3H8,
  • wyznaczenie ciepła spalania, wartości opałowej oraz gęstości, zawartości pierwiastka C i wskaźników emisji CO2,
  • oznaczenie związków siarki, tj. H2S, COS, CH3SH, CS2, C4H4S, zawartości pierwiastka S,
  • oznaczenie zawartości pyłu,
  • oznaczenie zawartości amoniaku, wody oraz węglowodorów aromatycznych (tj. BTXE, naftalen i metylonaftaleny, etylonaftaleny, dimetylonaftaleny, WWA, związki tlenowe, siarkowe i azotowe).

Zapraszamy do współpracy w tym zakresie – emisztal@ichpw.pl

 Autor:  Roksana Muzyka
Laboratorium Chemii Analitycznej
kontakt: rmuzyka@ichpw.pl | tel.: 32 621 62 14