W odniesieniu do poprzedniej informacji, w której informujemy, że warto inwestować – tym razem pokażemy kilka wybranych przykładów wdrożeń innowacyjnych rozwiązań.

Ale zacznijmy od tego, że coraz częściej mówi się o innowacjach czy innowacyjnym rozwiązaniu, szczególnie w kontekście realizacji prac badawczo-rozwojowych (B+R). A czy na pewno wszyscy wiedzą, co się pod tymi hasłami kryje i kiedy mamy z nimi do czynienia?

Otóż, pod pojęciem innowacja można rozumieć wszelkie działania skierowane na wdrożenie zmian prowadzących do wzrostu nowoczesności i konkurencyjności firmy, czego skutkiem w efekcie jest podniesienie jej wartości.

Obecnie jako innowacje uznaje się m.in. [1]:

 • wprowadzanie nowych produktów,
 • wdrażanie nowych technologii,
 • zmiany infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej,
 • działania zmierzające do lepszego wykorzystania wiedzy, doświadczenia i umiejętności pracowników,
 • rozwój sieci informacyjnych.

W węższym znaczeniu używa się terminu innowacja technologiczna, którą ogranicza się do innowacji w technice. Innowacja technologiczna obejmuje zmiany techniczne prowadzące do stworzenia nowych technologii, produktów oraz usług zaspokajających nowe, bądź dotychczasowe potrzeby konsumenta, ale w inny, ulepszony sposób.

Wśród innowacji technologicznych wyróżnia się [1]:

 • innowacje produktowe – ich efektem jest przede wszystkim opracowanie nowych produktów posiadających cechy wyróżniające je wśród pozostałych dostępnych na rynku,
 • innowacje procesowe – to zmiany w technologii (sposobie przetwarzania surowca/ów w produkt/y) obejmujące treść (parametry procesu) i kolejność operacji składających się na dany proces technologiczny,
 • innowacje systemowe – to tworzenie nowego rozwiązania (systemu) technologicznego i organizacyjnego.

Procesy innowacyjne niestety rzadko przebiegają w sposób liniowy, a żadna technologia nie przechodzi przez cały proces jej tworzenia (od pomysłu do gotowego rozwiązania dostępnego komercyjnie) bez modyfikacji. Nie każda innowacja czy próba wdrożenia kończy się sukcesem. Na przebieg ścieżki wdrożenia wpływ mają sprzężenia zwrotne i skutki uboczne pomiędzy technologiami na różnych etapach dojrzałości i w różnych zastosowaniach, przyczyniających się często do powstania komplikacji i konieczności przeprojektowania, ale udane wdrożenie i możliwość czerpania zysków z wprowadzonej innowacji zazwyczaj w pełni to rekompensuje.

Wyróżnia się 4 etapy rozwoju innowacji, przez które przechodzi każde udane wdrożenie technologii [2]:

 1. Prototyp,
 2. Demonstracja,
 3. Wczesne wdrożenie,
 4. Dojrzałość (dostępność komercyjna).

Obrazowe przedstawienie ścieżki przebiegu często żmudnego i kosztochłonnego procesu tworzenia technologii oraz kolejnych generacji zaprezentowano na schemacie.

 IChPW zajmując się działalnością badawczo-rozwojową od wielu lat realizuje projekty naukowe oraz ściśle współpracuje z przemysłem oraz innymi jednostkami B+R przyczyniając się do tworzenia innowacji oraz dostarczając wiedzy innowacyjnej dla wspomagania wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw działających w obszarze karbochemii, energetyki, górnictwa i przetwarzania odpadów, pozwalającej efektywnie użytkować paliwa kopalne, odnawialne i alternatywne.

Oto kilka przykładowych sukcesów, w których swój udział ma IChPW:

 • KARBOtest ® – instalacja stanowi narzędzie umożliwiające ocenę jakości węgli i ich mieszanek pod kątem przydatności do przemysłowego procesu koksowania, przez co znacząco wspomaga komponowanie składu mieszanek węglowych. W instalacji KARBOtest koksowanie odbywa się w warunkach termicznych odzwierciedlających rzeczywistą pracę pieca koksowniczego.
  Więcej informacji o KARBOteście.
 • BlueCoal (Błękitny węgiel) – paliwo wytwarzane z węgla kamiennego, którego zastosowanie w obecnie używanych źródłach ogrzewania (kotły c.o., piece, piecokuchnie itp.) znacznie obniża emisję zanieczyszczeń do atmosfery – niskoemisyjne paliwo bezdymne. Więcej informacji: link 1  i  link 2.
 • Varmo/EKomPell – ekologiczne pellety na bazie drobnoziarnistych sortymentów węglowych – paliwo formowane.
  Więcej informacji: link 1  i  link 2.
 • Instalacja Odzysku Energii z RDF – fabryka Kotłów SEFAKO S.A. wspólnie z IChPW oferują budowę małoskalowych instalacji odzysku energii z RDF (<50 tys. Mg/rok).
  Więcej informacji: link 1  i  link 2.
 • Wdrożenie technologii wychwytu, zatężania i oczyszczania CO2 w inowrocławskich zakładach CIECH Soda Polska S.A. Więcej informacji

i wiele innych…

Zapraszamy do współpracy!

Formularz kontaktowy, email: office@ichpw.pl

Literatura źródłowa:

 • Sosnowska, S. Łobejko, A. Kłopotek, J. Brdulak, A. Rutkowska-Brdulak, K. Żbikowska, Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie, poradnik dla przedsiębiorców, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005, str. 8 – 9.
 • Energy Technology Perspectives 2020 – Special Report on Clean Energy Innovation, International Energy Agency, 2020, str. 21-23.

 Autor: Rafał Fryza
Zakład Transformacji Energetycznej
kontakt: rfryza@ichpw.pl | tel.: 32 621 64 30