Pani dr inż. Teresa Kordas od roku 1996 uczestniczy we wdrażaniu i ciągłym doskonaleniu systemów zarządzania w Instytucie przyczyniając się do uzyskania certyfikatów akredytacji, świadczących o najwyższym poziomie profesjonalnie wykonywanych usług laboratoryjnych. Obecnie pełni obowiązki Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością (certyfikat numer J-2008/7/2019) oraz Kierownika ds. Jakości w Zespole Laboratoriów IChPW (certyfikat  numer AB 081). Od roku 2008 do 2016 pełniła obowiązki Kierownika ds. Jakości Ośrodka Badań Biegłości (certyfikat  numer PT 004).

Jej duże doświadczenie i posiadana wiedzę w tej dziedzinie zostanie wykorzystana jako członka Rady do Spraw Akredytacji.

Dlatego też, na podstawie art. 49 ust. 1 i ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514 i 925) w związku z art. 36 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, z późn. zm.) z dniem 6 października 2021 r. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii  powołał Teresę Kordas w skład Rady do Spraw Akredytacji.

Rada ds. Akredytacji jest organem Polskiego Centrum Akredytacji utworzonym na mocy ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. 2021 r., poz. 514).

Do zadań Rady należy:

  1. opiniowanie stanu i kierunków rozwoju akredytacji;
  2. opiniowanie działalności merytorycznej Polskiego Centrum Akredytacji;
  3. opiniowanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 47 ust. 4 i 5 Ustawy;
  4. zatwierdzanie rocznych planów i sprawozdań, o których mowa w art. 47 ust. 6 Ustawy;
  5. opiniowanie wniosków w sprawie podziału zysku Centrum, o których mowa w art. 54 ust. 1 Ustawy;
  6. wyrażanie opinii w sprawie powołania i odwołania członków Komitetu Odwoławczego, o którym mowa w art. 57 ust. 1 Ustawy

W skład Rady ds. Akredytacji wchodzą m.in. przedstawiciele: Krajowej Izby Gospodarczej, Klubu Polskiego Forum ISO 9000, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Cyfryzacji, Ministra Klimatu i Środowiska, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Głównego Urzędu Miar, Urzędu Dozoru Technicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej FSN-T, Federacji Konsumentów.

Pełny skład Rady ds. Akredytacji dostępny jest na stronie https://www.pca.gov.pl/o-pca/rada-ds-akredytacji/informacje-ogolne/

Serdecznie gratulujemy.